Stoletá lípa v Tatobitech a její sestřičky

W-lípa-1 Vážení přátelé, členové a členky Svazu důchodců  ČR, všichni kdo jste se zapojili do ankety, která byla zveřejněna na našich stránkách, do které jste přidali svůj hlas a přispěli tak  k získání titulu  ,,evropský strom roku 2016,,.

Těm všem  posílám  poděkování . Přikládám několik obrázků z následné akce, která v závěru měsíce května 2016 proběhla za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje a široké veřejnosti.

Měla jsem možnost zasadit jednu z 65 mladých lip, které budou tvořit alej ve stopách staré obchodní cesty na kopci nad obcí Tatobity.Byl to velmi pěkný den, kdy všichni mladí, staří i děti  přiložili ruku k dílu. Obrázek č.1 – tatobitská lípa ,,2.místo v soutěži,, evropský strom roku 2016,,.Obrázek č.2 – vynést 4 kůly na kopec , vyžadovalo fyzickou zdatnost. Obrázek č.3 – senioři  využili pomoc mladších.Obrázek č.4 – pohled na starou obchodní cestu, kde vzniká  nová  lipová alej.

Paní Lenka Malá, starostka obce Tatobity nám všem sdělila, že každý, kdo zasadí svoji lípu, jí může pojmenovat – dát např. své křestní jméno

Tuto krásnou  lipku   jsme zasadili 21. 5. 2016  a  dali jí jméno ,,Bedřiška,,.

Foto : JUDr. Bedřich Sovič

Text : Bedřiška Klíchová

W-lípa-2
W-lípa-3
W-lípa-4
W-lípa-5
W-lípa-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubý Rohozec, Dlaskův statek, Kacanovy.

 W-Roudničtí-důchodci-v-Hrubém-Rohozci

První zastávkou posledního zájezdu před prázdninami byl státní zámek Hrubý Rohozec, jehož posledními majiteli byli do roku 1945 příslušníci francouzského rodu Des Fours Walderode. Prošli jsme krásně zařízenými komnatami hraběnky i hraběte, viděli jsme knihovnu s 10 000 svazky. Mezi nejcennější patří 2. vydání Velké francouzské encyklopedie. Podívali jsme se do zámecké kaple Nejsvětější Trojice. Novogotická jídelna je osvětlena 2 lomenými okny. Zajímavostí je, že výzdoba napodobující dřevořezbu je ve skutečnosti z papírové hmoty.

Zámek obklopuje nevelký anglický park se vzácnými stromy, dominantou je platan javorolistý.

Odpolední program jsme začali ve Dlaskově statku, kde nás přivítala příjemná paní průvodkyně v kroji. Pověděla nám historii statku, ten jsme si pak prohlédli samostatně.

Vyvrcholení zájezdu nás čekalo v Kacanovech. Z parkoviště nás vedla cesta lesem ke Kopicovu statku. Nádherná roubenka byla postavena na počátku. 19. století. Před statkem je socha sv. Jiří na koni, lidová plastika z r. 1826. Statek je nyní v soukromých rukách, je nepřístupný. Ale my jsme se šli podívat na reliéfy v pískovcové rokli za statkem, které do skal vytesal za 40 let Vojtěch Kopic.

W-Jeden z reliéfů Vojtěcha Kopice.

První vytesal roku 1940 – sv. Václava na koni. Nechával se inspirovat českou mytologií a historií – najdeme zde Žižku, Husa, Libuši, Přemysla Oráče, Karla IV. a další. Protože je zde volná prohlídka, prošli jsme pomalu celou roklí.

Počasí nám přálo a do Roudnice jsme se vrátili opět s novými zážitky z příjemně stráveného dne.

Milena Machová

Členka výboru MěO Svazu důchodců v Roudnici nad Labem

Činnost Krajské rady SDČR Karlovy Vary za I. pololetí 2016.

V Karlových Varech začala pracovat druhá organizace SDČR. Jejím předsedou je pan Kamenický.

Stále nedořešené dvojí členství (v původní MO a nově vzniklé) bylo předmětem diskuse na zasedání Krajské rady. Nově vzniklou organizaci zde zastupuje paní Štorkánová. Zatím jediným prostředkem jak dvojímu členství zamezit je předávání seznamů členů mezi předsedy organizací. První seznamy byly předány již počátkem roku a v průběhu roku budou aktualizovány. Rozhodnutím Krajské rady je zajistit, aby členové SDČR byli registrováni pouze v jedné organizaci. Pokud jsou registrováni v obou, sami si zvolí jedno členství. K této otázce se Krajská rada vrátí koncem roku.

V návaznosti na změnu SDČR na Zapsaný spolek, předala předsedkyně Krajské rady jednotlivým MO vzory razítek, které si musí zajistit. Dalším úkolem MO je provedení změn a doplňků do Spolkového rejstříku. V tomto případě byly poskytnuty předsedkyní KR podrobné pokyny včetně vzorů formulářů a postupů. Bez těchto informací by předsedové MO jen těžko tuto agendu zvládli. Je nutné si uvědomit, že většina seniorů pracujících ve výborech organizací jsou již přestárlí a práci s výpočetní technikou neovládají. I proto předsedkyně KR paní Majdlová nabídla všem maximální pomoc jak tuto agendu zajistit.

Krajská rada připravuje účast osmičlenného družstva na Celostátní sportovní hry, které se budou konat 19 – 22. 7. 2016 v Praze. První 4 účastníci se již přihlásili. Potřebné informace a organizační zajištění má na starosti Krajská rada.

Květnové zasedání KR bylo výjezdní a konalo se v Mariánských Lázních.

Na II. pololetí plánuje KR v návaznosti na finanční možnosti, uskutečnit pro zástupce všech MO společný zájezd. Tato forma zájezdů, které přispívají k vzájemnému sblížení a navazování přátelských vztahů mezi seniory celého kraje, je u všech velice oblíbená.

 Eva Lanczová

„SENIORSKÉ ORGANIZACE, JEJICH EFEKTIVITA A VLIV NA SPOLEČNOST“

LIDSTVO NA SVĚTĚ RAPIDNĚ STÁRNE. LIDÉ VE VĚKU 60 A VÍCE TVOŘÍ DNES JIŽ VÍCE NEŽ 11% SVĚTOVÉ POPULACE. V SAMOTNÉ EVROPĚ SE POPULACE OSOB VE VĚKU 65+ VÍCE NEZ DVOJNÁSOBÍ BĚHEM PŘÍŠTÍCH 50 LET. MŮŽEME TEDY ŘICI, ŽE ŽIJEME V DOBĚ ZNAČNÉHO RŮSTU POČTU SENIORŮ. VZHLEDEM K TÉTO SKUTEČNOSTI SE ZÁVAZKY STÁTŮ A VLÁD SMĚŘUJÍCÍ K OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV STARŠÍCH OSOB  MUSÍ STÁT PRIORITOU.

NIKDO Z NÁS NEPOČÍTAL PŘED LÉTY S TÍM, ŽE LIDÉ BĚŽNĚ DOSÁHNOU VĚKU 90 A VÍCE.  KONSTATUJEME, ŽE JE TO DOBA ZÁSADNÍCH DEMOGRAFICKÝCH ZMĚN VE SVĚTĚ A MUSÍME TEDY VĚDĚT, ŽE STRUKTURA POPULACE VE VZTAHU K VĚKU SE MĚNÍ. RUKU V RUCE S TĚMITO ZMĚNAMI SE MUSÍ PŘIZPŮSOBIT I STATUS STARŠÍCH OSOB. VÍME VŠAK, ŽE TO NENÍ OTÁZKA NĚKOLIKA LET. SPOLEČNOST MUSÍ BÝT PŘIPRAVENA VNÍMAT STOUPAJÍCÍ POČET SENIORŮ A MUSÍ RADIKÁLNĚ ZMĚNIT POHLED NA NĚ, ZMĚNIT STRATEGII A PŘIZPŮSOBIT EKONOMIKU A VŠECHNY ATRIBUTY KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA OBČANŮ.

MY, HOSTÉ TOHOTO ZASEDÁNÍ JSME VĚTŠINOU ZÁSTUPCI „STŘÍBRNÉ“ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI SENIORSKÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ JSOU NEBO BY MĚLY BÝT ZÁKLADNOU VŠECH SNAH PRO UZNÁNÍ NEODMYSLITELNÝCH PRÁV SENIORŮ. NAVÍC JSME ROVNĚŽ ČLENY NEBO DELEGÁTY NEJSTARŠÍ EVROPSKÉ ASOCIACE STARŠÍCH OSOB (EURAG), JEJÍŽ ZÁKLADNÍ CÍL JE POSILOVAT A PROSAZOVAT PRÁVA SENIORŮ. TUDÍŽ JSME ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDNI ZA ROZVÍJENÍ A ÚSPĚŠNOST NAŠÍ MISE NA POLI SENIORSKÉHO HNUTÍ. MY VŠICHNI ZŘEJMĚ ZNÁME PRAVIDLA A PRÁVA SEPSÁNA DO LISTINY „LIDSKÝCH PRÁV“ A TAKÉ DO „CHARTY“ OSN, ALE POLOŽME SI OTÁZKU,  ZDA  JE TAKÉ ZNAJÍ VŠECHNY NAŠE VLÁDY A JEJICH ČLENOVÉ? PLNÍ SVÉ SLIBY A MAJÍ SKUTEČNÉ ÚMYSLY ZLEPŠIT ŽIVOTNÍ PODMÍNKY SENIORŮ?

ZAČNĚME HLEDAT ODPOVĚDI SAMI U SEBE. BLIŽŠÍ POHLED NA NAŠE AKTIVITY JIŽ MŮŽE NAPOVĚDĚT, JAK SPOLEČNOST A JEJÍ VEDENÍ VNÍMAJÍ PROBLÉMY SENIORŮ. JINÝMI SLOVY, JAK INTENZIVNĚ A HLASITĚ HOVOŘÍME O PROBLÉMECH, TAK ZŘETELNÁ BY MĚLA BÝT I ODPOVĚĎ.  TÉMA NAŠÍ KONFERENCE JE EFEKTIVITA SENIORSKÝCH ORGANIZACÍ A JEJICH VLIV NA SPOLEČNOST. MÁME JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST O TOM PRÁVĚ ZDE HOVOŘIT. JSEM SI JIST, ŽE BEZ VÝMĚNY NAŠICH ZKUŠENOSTÍ, BEZ PŘEDÁVÁNÍ PŘÍKLADŮ A NÁZORŮ JSME V NAŠICH SNAHÁCH ZNAČNĚ OMEZENI. PROTO BYCH NYNÍ CHTĚL PŘEDAT NĚKOLIK PŘÍKLADŮ VÝSLEDKŮ ČESKÝCH SENIORSKÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ V NĚKTERÝCH ZE SVÝCH AKTIVIT BYLY ÚSPĚŠNÉ.

EFEKTIVITA JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ SNAHÁM V PŘÍPADĚ, ŽE SE NEOMEZUJEME JEN NA SLOVA. PROTO BYLY V ČESKÉ REPUBLICE ZALOŽENY DÁVNO ORGANIZACE JAKO SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, ABY JEDNALY S RELEVANTNÍMI OSOBAMI A SKUPINAMI V NAŠÍ VLÁDĚ A S OSOBNOSTMI VEŘEJNÉHO SEKTORU. DOKÁZALI JSME NAPŘÍKLAD POSÍLIT ÚČAST NAŠICH ČLENŮ V RADĚ TV JAKO PORADENSKÝ ORGÁN PRO SESTAVOVÁNÍ VHODNÝCH PROGRAMŮ TÝKAJÍCÍCH SE SENIORŮ.  NÁŠ PŘEDSEDA JE OSOBOU JEDNAJÍCÍ V RADĚ VLÁDY O PENZIJNÍM SYSTÉMU, MÁME PRAVIDELNÁ JEDNÁNÍ S MINISTRY A KRAJSKOU SAMOSPRÁVOU, VYDÁVÁME MĚSÍČNÍK „DOBA SENIORŮ“. TĚMITO AKTIVITAMI JSME DOSÁHLI NĚKTERÝCH ZÁSADNÍCH, ALE STÁLE JEŠTĚ DÍLČÍCH ÚSPĚCHŮ. NAPŘÍKLAD JSME VE STADIU JEDNÁNÍ S VLÁDOU O PŘIJETÍ „ZÁKONA O SENIORECH“, JEHOŽ SCHVÁLENÍM BYCHOM SI ZAJISTILI VĚTŠÍ SVOBODU VE FINANCOVÁNÍ NAŠICH AKTIVIT, DOSÁHLI BYCHOM VÍCE UPŘEDNOSTNĚNÍ A BENEFITŮ PRO SENIORY VE SPOLEČNOSTI.

POMOHLI JSME PROSADIT ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ, PODÍLELI JSME SE NA PROCESU ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH POPLATKŮ,   DALI JSME PODKLADY A PODNĚT PRO SNÍŽENÍ DPH NĚKTERÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB AJ.. JE NÁS V ČESKÉ REPUBLICE TÉMĚŘ 2,5 MILIONŮ DŮCHODCŮ, COŽ JE OBROVSKÁ SÍLA, 1/5 POPULACE Č.R. A MŮŽEME BÝT HRDI NA TO, ŽE PRÁVĚ NAŠE ORGANIZACE (SDČR I RS ČR) JE PŘÍZNIVĚ OSLOVUJÍ.  NAŠE DŮCHODCOVSKÉ ČI SENIORSKÉ ORGANIZACE TUDÍŽ MAJÍ VELKÝ VLIV A DOPAD NA SPOLEČNOST, KTERÁ NÁS VNÍMÁ A POVAŽUJE ZA SVÉ MLUVČÍ. A ŘEKNĚME SI UPŘÍMNĚ, BYLO BY VELICE SLOŽITÉ IGNOROVAT TAKOVOU MASU OBYVATELSTVA, KTERÁ MŮŽE OVLIVNIT JAKÉKOLIV DĚNÍ V ZEMI, JAKO TŘEBA VOLBY. CHCI BÝT JIST, ŽE PRÁVĚ NAŠE VLÁDA SI JE DOBŘE VĚDOMA DŮLEŽITOSTI A POZICE SENIORŮ V NAŠÍ SPOLEČNOSTI A BUDE, TAK JAKO DOSUD, SPOLUPRACOVAT S NÁMI I V BUDOUCNU.

NICMÉNĚ A NAVZDORY DÍLČÍM ÚSPĚCHŮM STÁLE JEŠTĚ MÁME DALEKO K ÚPLNÉ SPOKOJENOSTI. JE ZDE JEDEN VÝZNAMNÝ MOMENT – MEZIGENERAČNÍ A SOCIÁLNÍ VZTAHY, KTERÉ BY MĚLY BÝT PRIORITOU STAVĚNÉ STRATEGIE KTERÉKOLIV ZEMĚ A VLÁDY. V MNOHA ZEMÍCH JEŠTĚ PŘEŽÍVÁ OBECNĚ NÁZOR, ŽE SENIOŘI JSOU POVAŽOVÁNI ZA SKUPINU POPULACE, KTERÁ MÁ JIŽ SVŮJ ŽIVOTNÍ ZENIT ZA SEBOU A JSOU I PŘÍTĚŽÍ A PŘEKÁŽKOU ROZVOJE KONKRÉTNÍ ZEMĚ. PROTO MUSÍME, POKUD SE S TAKOVÝM NÁZOREM SETKÁME PODPOŘIT A VYVOLAT VEŘEJNÝ DIALOG S MLADŠÍ GENERACÍ A PŘESVĚDČIT NAŠE NÁSLEDOVNÍKY K PŘIJETÍ SPRAVEDLIVÉHO A SPRÁVNÉHO PŘÍSTUPU K SENIORŮM. MĚLI BYCHOM VYUŽÍT VŠECH MOŽNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, KTERÉ JSOU NÁM DÁNY K OCHRANĚ A PROSAZOVÁNÍ PRÁV SENIORŮ.

MŮŽE TO ZNÍT JAKO FRÁZE, ALE OPRAVDU TO PLNĚ ZÁLEŽÍ NA NÁS SAMOTNÝCH, JAK SILNĚ DEMONSTRUJEME POTŘEBU MODIFIKACE POHLEDU MĚNÍCÍCH SE SPOLEČNOSTÍ A JEJICH STRUKTUR S OHLEDEM NA STOUPAJÍCÍ POČET SENIORŮ. MUSÍME SI BÝT VĚDOMI TOHO, ŽE NYNÍ NEBOJUJEME JEN VE PROSPĚCH SOUČASNÉ GENERACE SENIORŮ, ALE TAKÉ VE PROSPĚCH TĚCH, KTEŘÍ NASTOUPÍ PO NÁS. A TO JE NÁŠ CÍL.

Ljubljana 6.května 2016 – Mezinárodní konference na téma

„SENIORSKÉ ORGANIZACE, JEJICH EFEKTIVITA A VLIV NA SPOLEČNOST“

Miloslav Vajs – zástupce SDČR v EURAG

Výjezdní zasedání Krajské rady JMK

 

Proběhlo tentokrát v Mikulově ve dnech 10. a 11.5. Svou roli sehrála turistická atraktivita města, takže na členech výboru naší MO bylo prezentovat ji v plné kráse. Obrátili jsme se na Turistické informační centrum, Chráněnou krajinnou oblast Pálava a Regionální muzeum a podařilo se nám získat bezplatné prohlídky objektů a přírodních krás, jakož i parkovací karty od Městské policie. Počasí bylo nádherné (pršet začalo až následující den po odjezdu účastníků) a tak po skončeném dopoledním zasedání v našich prostorách Centra volného času, které přišli pozdravit pan starosta a p. senátor, a obědě v restauraci Pod radnicí, mohli naši hosté absolvovat prohlídku náměstí, nově přebudovaného zámeckého parku, procházku židovskou čtvrtí a návštěvu unikátní synagogy, která byla po restaurování v plném lesku před nedávnem otevřena. Večeře ve vinném sklepě, zbudovaném ve skále, s řízenou degustací vín a družná zábava završily první den. Po noclehu v turistické ubytovně a ranní snídani připravené v našem CVČ se vydali účastníci podle svého výslovného přání v doprovodu vedoucího CHKO opravenou křížovou cestou ze 17. století na Svatý kopeček. Ten byl zárukou zasvěcených informací o přírodních krásách. Namáhavý výstup po kamenité cestě byl korunován nádhernou vyhlídkou a vyrovnán povlovnějším sestupem lesem. Následný oběd si již hradili účastníci sami a nadšeni krásami Mikulova se rozjeli domů.

Celá akce byla pro naši MO organizačně a také finančně náročná, i když velkou část nákladů hradila krajská rada. Obětavé členky výboru a všichni, kteří se na zdaru doprovodných akcí k zasedání sponzorsky podíleli, si zaslouží veliké poděkování.

Dobromila Vlčková, MO SD ČR Mikulov

Pština

Vyjeli jsme jako vždy od DKMO, tentokrát s cestovní kanceláři EXOTOUR. Hned od počátku jsme byli překvapeni přístupem průvodkyně k našim členům MO SDČR Ostrava, která rozdělila účastníky zájezdu na dvě skupinky. Jednu od paní Retkové ( my jsme je nazvali VIP) a ty ostatní, to jsme byli my. Pština není od Ostravy daleko a tak jsme dojeli k zámeckému parku už v 9 hodin a měli jsme čas na prohlídku, protože zámek se otevírá až v 10 hodin. Tento krajinný park byl založen v 16. století a při naší návštěvě hýřil rozkvetlými azalkami a rododendrony. Mezi parkovým porostem se ukrývaly zajímavé prvky zahradní architektury. Po skončení prohlídky parku jsme prošli Bránou vyvolených, přes kterou přijížděli na zámek králové, císařové a knížecí rodina. Dnes je tam turistické informační centrum a kavárna. S vestibulu jsme nádherným kamenným schodištěm vyšli do prvního poschodí, do Zrcadlového sálu, původně to byla jídelna, dnes slouží jako koncertní síň. Bohužel jsem nebyla ve skupině VIP a proto jsme měli prohlídku bez výkladu průvodce. Zámek často měnil své majitele a byl přestavován. Za svůj nynější vzhled vděčí hraběcímu rodu von Hochberg, který je získal v roce 1846. Místnosti zámku jsou zrekonstruovány podle dobových fotografií a jsou tam původní dekorace, nábytek, hodiny, zrcadla, koberce a nádobí. Pěkná je i ložnice kněžny Daisy, která byla považována za jednu z nejkrásnějších žen své doby. Provdala se za Hansa Henricha XV von Hochberg. Svatební obřad se konal ve Westminsterském opatství, a svědky novomanželů byli kníže Walesu Edward, pozdější král Edward VII a jeho manželka kněžna Alexandra. Na náměstí má Daisy i svou lavičku, na které je její socha a návštěvníci se na ní rádi fotí. Po skončení prohlídky zámku jsme si prošli historickou část města, trochu se občerstvili a odjeli na návštěvu krále pralesa – do zubří rezervace a po ½ hodině jsme odjeli do zahrad Kapias. V prodejně si někteří zakoupili sazenice a pak jsme procházeli zdarma Novou a Starou zahradou. Pro milovníky květin, keřů a stromů to byla pastva pro oči. Tolik nádherných scenérií a architektonických nápadů jsem dlouho neviděla. Na prohlídku jsme měli 2 hodiny, ale pro mně, byl ten čas krátký. Nezvládla jsem si projít obě zahrady, protože jsem se neustále kochala tím, co umí zahradní architekt vytvořit z rostlin, keřů a stromů. Kdo v těchto zahradách nebyl, vřele doporučuji. Poslední zastávkou byly lázně Goczalkovice s přilehlou relaxační vodní nádrží. A tady už náš zájezd skončil a odjeli jsme zpět do Ostravy. Byl to krásný zájezd. Děkujeme organizátorům a těšíme se na další zájezd za hranice všedních dnů.

Text i foto Ing. Prošková Daniela

ZO 07 Kačeři

Naši důchodci ve Štrasburku

V roce 2015 slavil Svaz důchodců České republiky 25. výročí od svého založení. Při této příležitosti byli ocenění aktivní členové na základní, městské, krajské a celostátní úrovni. Předsedkyni KR SDČR MSK napadlo kromě těchto ocenění, uspořádat i zájezd do Europarlamentu. Proto oslovila našeho europoslance profesora Jana Kellera, zda by to bylo možné. Tento návrh byl akceptován s tím, že pojedeme 10. -12. 5. 2016, spolu s dobrovolníky z domu Portus, kteří se starají o seniory. Celou další organizaci zajišťovala asistentka prof. Kellera Vendula Havlíková. Vybraní účastníci studijní cesty do Štrasburku dostali návrh programu a podrobné pokyny. A tak 10. května 2016 důchodci z Moravskoslezského kraje, odjeli autokarem Student Agency v 7. hodin ráno z Frýdku – Místku směr Brno, kde přistoupili 2 zaměstnanci z o.p.s. Společně, kteří nám pomohli s projektem Euroregionu Bílé Karpaty. V Praze Zličíně se autobus naplnil, nastoupil místopředseda SDČR a předseda KR Ústeckého kraje Ivan Vodák s manželkou, dále dobrovolníci z domu Portus, asistentka EP prof. Kellera Vendula Havlíková se stážistou Věnkem Bohušem. V Rozvadově byla poslední zastávka v Česku a pak už jsme pokračovali přes Norimberk, Karlsruhe do Štrasburku, kde jsme dojeli večer po 21 hod. Ubytovali nás v hotelu Zenitude v městečku Mützig. Po snídani jsme odjeli Štrasburku. Překvapilo nás velké množství autobusů z různých zemí, které rovněž přivezly účastníky k prohlídce Europarlamentu. Před vstupem dovnitř, jsme se podrobili prohlídce (stejné jako bývají na letišti). Celý Europarlament je monumentální stavba obrovských rozměrů. První dojmy jsme si zdokumentovali v Agoře, (kruhovém nádvoří). Bludištěm chodeb jsme se přesunuli do místnosti, kde nám Jan Řebřina formou besedy povídal o historii Europarlamentu a současných problémech a úkolech. Na tuto besedu přišel krátce i europoslanec prof. Keller, který krátce pohovořil o své práci a svém začlenění ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci a pak se odebral k hlasování, kterého jsme se rovněž zúčastnili jako diváci. Poté jsme se odebrali do haly ke společnému fotografování u vlajek členských zemí EU. Po skončené návštěvě jsme odjeli do centra historického města, ke společnému obědu v restauraci Flams a pak přešli ke kanálu, kde byla objednána okružní plavba lodí. Pohled na historickou část města z lodě byl krásný zážitek doplněn výkladem ze sluchátek. Jen focení přes sklo bylo náročné. Některé městské domy ze 17. století mají vnější fasády hrázděné. Od roku 1988 je historické centrum Štrasburku s názvem Grande Île zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Po projížďce lodí jsme měli osobní volno a využili jsme ho k prohlídce města. Všichni spěchali ke Katedrále Panny Marie, která je jedna z největších gotických katedrál ve Francii. Už zdaleka je rozpoznatelná typická asymetrická silueta průčelí štrasburské katedrály, protože dokončena byla jen jedna věž, vysoká 142 metrů. Průčelí katedrály je úžasně vyzdobené.  Krásné jsou bohatě zdobené vitráže oken. Rozeta nad hlavním portálem má úctyhodné rozměry. Její průměr je téměř 14 metrů. Zajímavý byl i Rohanův palác, někdejší sídlo biskupa, kde v dubnu roku 1792 poprvé zazněly tóny Marseillaisy. Chodili jsme uličkami města, chtěli jsme toho vidět co nejvíce, proto jsme byli rádi, když jsme v 19 hodin zasedli ke stolu v restauraci Bouchon ke společné večeři. Všichni jsme se těšili na neformální besedu s prof. Kellerem. Někteří ho znají i osobně. Debatovalo se o jeho publikační činnosti a odpovídal i na naše zvídavé otázky z působení v parlamentu. Byl to příjemný večer s neformální zábavou. Po večeři jsme odjeli do hotelu. Ráno po snídani jsme v 9 hod odjeli do Heidelbergu. Měli jsme 2 hodiny čas na prohlídku města a občerstvení. Heidelbergje svými 152 000 obyvateli pátým největším městem německé spolkové země Bádensko- Würtembersko a patří k turisty nejvyhledávanějších místům země. Je světově proslulé svojí zříceninou zámku, historickým centrem, ale zejména Univerzitou Ruprechta-Karla z roku 1368, nejstarší na území dnešního Německa. Prošli jsme se hlavní ulici, obdivovali krásné, opravené historické domy. Tím skončila ta příjemná část, no a dál už to byla jen únavná cesta domů. Do Frýdku- Místku jsme dojeli až po půlnoci a v Ostravě jsme byli v ½ 2 ráno. I přes tuto namáhavou a únavnou cestu jsme rádi, že jsme tuto studijní cestu mohli absolvovat. Viděli jsme na vlastní oči Europarlament i krásné město Štrasburk a Heidelberg. Děkujeme organizátorům.

 Text i foto: Ing. Prošková Daniela, MO SDČR Ostrava

Plzeňsko – Nečtiny, Manětín,Mariánská Týnice

Zájezd ve středu 18.5. směřoval na Plzeňsko, kde první zastavení bylo v obci Nečtiny.

 V bývalém hostinci bylo vytvořeno velice pěkné Regionální muzeum Nečtinska. Nad plastickou mapou regionu nás p.Kapr, kronikář obce ,seznámil s vesnicemi,
které do oblasti patří, nebo patřily.V expozici byly ukázky různých řemesel, byla zde vytvořena četnická stanice, škola, poštovní úřad , seznámili jsme se s národopisem Nečtinska.Postavy, které byly v expozicích , měly tváře obyvatel Nečtin.W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5.2016-006 W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5.2016-015 W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5.2016-025 W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5

W_Nečtiny,-Manětín,-Mariánská-Týnice-18.5.2016-004

Poté jsme autobusem přejeli ke kapli sv.Terezie z r. 1858, které je rodinnou hrobkou rodu Mensdorff-Pouilly.Zámek Nečtiny není přístupný, protože je zde ubytovací zařízení Západočeské univerzity, ale alespoň jsme si prohlédli bývalou kapli, která slouží jako obřadní síň. Po výborném obědě v Nečtinách nás čekala perla baroka západních Čech-zámek v Manětíně. Zde jsme si prohlédli raritu zámku-soubor 13 obrazů služebnictva a úřednictva od malíře Václava  Dvořáka. Majitelé zámku-Lažanští pozvali do Manětína významné osobnosti:malíře P.Brandla, K. Bentuma, sochaře Š.Borovce, J.Brokofa , J.Herschera a další.Celkově je ve městě a okolí na 80 barokních plastik.
Na cestě k poslednímu cíli jsme si pozorně prohlédli v Mladoticích jedno z prvních děl arch.J.Blažeje Santiniho- Aichla -šestibokou kapli Jména P.Marie, kterou mu zadal plaský opat.Protože se mu líbila, zadal mu stavbu Mariánské Týnice. Ta patří ke skvostům barokní architektury západních Čech.Toto někdejší poutní místo bylo postaveno ve letech 1711-1777 a dnes je sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska. Areál tvoří nově opravený kostel Zvěstování Panny Marie, ambit a proboštství. Nad kostelem se klene mohutná kopule zakončená lucernou s věžičkou, dosahující do výšky téměř 70 m. Do původní podoby byla Mariánská Týnice rekonstruována v letech 1993 -2010.

Určitě stojí za zastavení při putování naší vlastí.

M.Machová
Členka výboru MO Svazu důchodců v Roudnici nad Labem

Doba seniorů

image001

Doba seniorů

PRVNÍ NOVINY ČESKÝCH SENIORŮ

– šéfredaktor: ing. Lenka Desatová
– každý měsíc 32 stran plných informací, rad a zajímavostí

 ČASOPIS DOBA SENIORŮ JE I VAŠÍM ČASOPISEM! CHCETE SE PODÍLET NA JEHO TVORBĚ? NEVÁHEJTE A POSÍLEJTE SVÉ PŘÍSPĚVKY POSÍLEJTE NA EMAIL DOBASENIORU@EMAIL.CZ NEBO NA ADRESU REDAKCE nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, Žižkov.

KVĚTNOVÁ DOBA SENIORŮ PRÁVĚ V PRODEJI

Co najdete v aktuální Době seniorů?

Navázali jsme spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení, první díl její poradny najdete v tomto čísle. Pokud budete mít na nové partnery jakékoli dotazy, neváhejte a posílejte je na redakční mail či na adresu redakce. Rádi je předáme a odborníci, kteří s námi spolupracují, na ně rádi odpovědí. Připravujeme také poradnu na téma léků, bylinek, potravinových doplňků a vzájemné kombinace těchto přípravků, chystá se i poradenství finanční. Věříme, že informace, které v nich najdete, budou pro vás i vaše blízké přínosem.

Další změnou – byť ne tak výraznou, je nový mail naší redakce, a to: dobasenioru@rscr.cz. Od tohoto vydání prosím zasílejte své podněty, příspěvky a připomínky na tuto mailovou adresu. Děkujeme.

Kromě zmíněných poraden najdete také informace o tom, jaké služby poskytují poradny pro seniory v jednotlivých krajích. Je to jedna ze služeb, které Rada seniorů poskytuje zdarma, neváhejte ji proto využít. Čeká vás také rozhovor s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou. Dozvíte se o koníčku jménem filokartie a v seriálu o tom, co dali Češi světu, jsme tentokráte zabrousili k fenoménu, který pravděpodobně nemá ve světě obdoby – k postavě „českého génia“ Járy Cimrmana.

To a ještě mnohem více na vás čeká na našich stránkách. Tak příjemnou zábavu!

Lenka Desatová

LEMBERK

W_Lemberk,Jablonné,Bílé-skály20.4Roudničtí důchodci na dubnovém výletě.

Prvním cílem našeho dubnového výletu byl zámek Lemberk, ležící v Libereckém kraji. Strážný hrad nechal postavit ve 13. stol. Havel z Lemberka. Jeho manželka paní Zdislava se proslavila obětavou péčí o chudé, nemocné a o každého, kdo potřeboval pomoc. Byla ve zdejším kraji uctívána nepřetržitě od své smrti r. 1252. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a v r. 1995 ji papež Jan Pavel II. svatořečil.

Po prohlídce zámku jsme navštívili Zdislavinu studánku a omyli se zázračnou vodou.

Další zastávkou byla Bazilika minor sv. Vojtěcha a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Nad krásou kostela a velikostí krypty s hrobkou sv. Zdislavy se tajil dech.

Kdo ještě nebyl unaven, zdolal 176 schodů na vyhlídkovou věž a byl odměněn nádherným výhledem.

„Třešinkou“ na závěr byla přírodní památka Bílé kameny (Sloní skály) u Jítravy. Jejich bílé zabarvení způsobuje minerál kaolinit. Bílé kameny jsou celoročně přístupné a stojí určitě za návštěvu.

M. Trumpichová

MO Svazu důchodců v Roudnici nad Labem

 

 

ABY ČLOVĚK DŮSTOJNĚ ŽIL A NEBYL SÁM.