Den Česko – Slovenské vzájemnosti

Svaz důchodců České republiky spolu s Jednotou důchodců na Slovensku, inicioval vznik „DNE  ČESKO – SLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI“ a to k centeniu vzniku Československa, které příští rok oslavíme. Oslovil za tímto účelem nejvyšší ústavní činitele obou zemí (viz příloha). Za českou stranu návrh podepsal předseda Svazu důchodců České republiky, pan ing. Pospíšil, za slovenskou stranu předseda JDS kraje Žilina, pan dr. Kolian a předseda JSD kraje Košice, pan Matúško.

Jako první na tuto výzvu zareagoval ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky, pan Miroslav Lajčák. Jeho odpověď předsedovi SDČR zveřejňujeme.

2017_03_22 Reakce MZ SR na DEN ČS VZÁJEMNOSTi

 

2017_02_11 PLATÍ Dopis ústavním činitelům

 

Pohybové aktivity členů místní organizace Svazu důchodců ČR v Mikulově

Najít náplň činnosti pro 350 členů různých zájmů je docela oříšek. Takže rozšiřujeme možnosti i pro pohybově zdatné. Již několik let každý týden cvičíme, zúčastňujeme se sportovních soutěží,chodíme na vycházky, každoročně  jezdíme na Tábor na stará kolena. V posledních dvou letech jsme „ se vrhli“ na country tance, protože tam není zcela nutná účast smíšených párů ( co si budeme líčit – muži se zapojují obtížněji, před tím v „Tanečních pro starší a odvážné“, kdy jsme se učili moderní tance,  právě tento problém vyvstal ). Jak nastanou chladné měsíce roku , schází se pod vedením manželů Průdkových z Hustopečí každé pondělí kolem dvou desítek nadšenců na „ tančírně“. Svůj nacvičený repertoár pak nám předvádějí např. na výročních členských schůzích nebo na předvánočních posezeních. Fotografie jsou z VČS 9. 3. tohoto roku. Je třeba ještě podotknout, že kromě pohybu jsou tyto tance náročné na zapamatování různých figur. Pan Průdek byl původně naším lektorem tří běhů „ Tréninku paměti“ a oba manželé vedou již mnoho let „Tábor na stará kolena“.
V loňském roce jsme zkusili týdenní pobyt u moře spojený s cvičením jógy. Pro velký úspěch se bude letos opakovat, pro změnu v Chorvatsku místo v Itálii.

DEN ČESKO-SLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI

TISKOVÁ ZPRÁVA

DEN ČESKO-SLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI

Zavedení Dne česko-slovenské vzájemnosti do kalendáře od příštího roku, kdy si připomeneme sté výročí založení Československé republiky, dnes dopisem nejvyšším představitelům ČR a SR iniciovali společně zástupci organizací důchodců obou zemí.

Za Svaz důchodů České republiky jeho předseda, ing. Oldřich Pospíšil a za Jednotu důchodců na Slovensku dr. Michal Kotian, předseda krajské organizace Žilina a Ján Matúško, předseda krajské organizace Košice.

Právě důchodci jsou nositelé dědictví nejsilnějších vazeb mezi lidmi obou národů a na české i slovenské straně usilují, aby na trvalá přátelství vznikající při společné práci, službě v armádě nebo turistice dokázaly navázat i mladší generace.

Všestrannému poznávání a odstraňování bariér, které se po rozdělení republiky objevily, je určen i projekt Česko-Slovenské turistiády, na němž již několik let obě organizace s podporou státních orgánů pracují. Na základě originální mobilní aplikace má turistiáda soutěživou formou přispět k většímu vzájemnému poznávání, zvýšení cestovního ruchu, ale i zlepšení zdravotního stavu celé populace.

Den česko-slovenské vzájemnosti má být i začátkem tohoto projektu a příležitostí k široké škále neformálních akcí v obou zemích.

Pevně věříme, že zákonodárci obou zemí tento návrh podpoří a že od roku 2018 tímto aktem dojde k posílení a podpoře vzájemnosti našich národů, ke vzniku nové tradice ve vzájemných vztazích.

2017_02_11 WEB Dopis ústavním činitelům
PŘÍLOHA WEB Memorandum

Hledáme nové dobrovolné členky

Rekreační komise SDČR, z.s.

hledá nové dobrovolné členky do svého kolektivu. Jedná se o dvě odpoledne v týdnu. Zájemkyně o tuto práci se přihlásí u předsedkyně komise pí. Pospíšilové na tel. 721 439 763, která podá podrobné informace a vysvětlení.

Soňa Pospíšilová, předsedkyně rekreační komise SDČR

Příprava společnosti na demografické změny

brno_international_exterior3. a 4.října 2016 se konala v brněnském hotelu Internacionál mezinárodní konference , jejíž náplň byla dána již  názvem –„Příprava společnosti na demografické změny“. Že nás mnohé čekají, že se jim nevyhneme,  je jasné. Hovoří se o nich již delší dobu, v poslední době diskusních příspěvků na toto téma přibývá. Ve většině případů jde o to posílit přípravy na stárnutí populace ve všech aspektech, které s tímto demografickým přerodem souvisejí. A je jich mnoho. Hovoří se o nich jednotlivě, většinou ne v jejich celistvosti, je tomu tak snad i  na nejvyšších  úrovních. Tato konference, na kterou byli pozváni ti, kteří o tom něco vědí a nad věcmi přemýšlejí, měla tento problém napravit a zjistit, jak se na řešení problému připravují v různých částech našeho státu, jak to dělají  jinde v Evropě,  šlo i o to si poslechnout,  jak se na problém dívá vláda, ministerstva /práce a sociálních věcí, pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu/, ale i odbory, gerontologové, zastupitelé ve městech a krajích, jak plánují zajištění prožití přibývajícího volného času starší generace pracovníci pobytových služeb, cestovních kanceláří. Ne posledním úkolem bylo, jak řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marxová na její  úvod : „Chceme touto cestou symbolicky poděkovat seniorům , kteří  bezplatně věnují svůj volný čas obecně prospěšným činnostem, vedou seniorské, mezigenerační nebo zájmové orga-  nizace,  podporují aktivity nebo sami jako dobrovolníci ve svém volném čase působí.“  Projednávaná tematika byla rozdělena do čtyř okruhů, v zásadních projevech v nich vystoupilo 23 našich i zahraničních účastníků.

První den byl věnován zamýšlení se v prvním tématu nad příčinami a důsledky demografických změn, zásadní příspěvky měli Vladimír Špidla z Úřadu vlády ČR a Josef Středula z ČMKOS, zaujaly i příspěvky Tomáše Kučery z Univerzity Karlovy, Jiřího Horeckého z Evropské asociace ředitelů pobytových služeb pro seniory, Zdeňka Kalvacha z ústavu Život 90. Své zkušenosti z  vlastních zemí sdělili Božidar Voljč a Vitalija Wittlich z UNECE. Pokračováním, logickým k tomuto tématu,bylo zamýšlení v tématu dalším,   – jak se  změny v demografii promítnou do veřejných politik. Od Ivana Duškova z Institutu plánování a rozvoje hl. m .Prahy jsme se dověděli, že tady již začali – postupně provádějí změny v městské legislativě,na stejné téma hovořili odborníci z Osla, Rakouska i pracovník Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE v Praze Petr Wija.

Zaujal i druhý den, z názvů jeho částí bylo cítit spíše praktické zaměření, sdělování si zkušeností.  V prvním okruhu se hovořilo o chudobě ve stáří, přednášející se zamýšleli nad tím, jak jí předcházet. Zazněly příspěvky sociologické i statistické – podrobně k tematice pohovořili Radka Dudová ze Sociologického ústavu a Dalibor Holý z Českého statistického úřadu. Množství  tabulek  k tématu doplnil předseda Rady seniorů Zdeněk  Pernes, své zkušenosti  k  tomuto tématu sdělil Prof. Martin Potůček z Univerzity Karlovy.                                                                              Druhou, s velkou pozorností sledovanou tématikou, byla ta s názvem  Aktivní život ve stáří. Zaujaly zejména  příspěvky  , které se pochlubily bohatou činností, ty, u nichž probíhají desítky projektů nejen pro seniory, ale i v rovině  mezigenerační. Tak je tomu na příklad v Plzni /Občanské sdružení TOTEM/, kde realizují 4 linie činnosti – dobrovolnické programy, seniorské vzdělávací, sociální, kulturní aktivity,  programy pro veřejnost a mentoringové programy pro podporu rodiny. Již 4 roky v zrekonstruova- ném prostoru centra se snaží, s pomocí mnoha dobrovolníků, vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, orientovat  klienty v současném světě,  udržovat a rozvíjet fyzické síly…. výčet by trval dlouho, na jejich letácích  dává celé sloupce . S velkým zápalem o tom vyprávěla ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra Vlasta  Faiferlíková, důchodci, ale nejen oni, důchodcům, kteří mají možnost se akcí zúčastnit, možnosti, které mají, závidí.

O svých dlouholetých zkušenostech z práce v občanském sdružení  pohovořil s velkým zápalem Jan Lorman, ředitel  ústavu Život 90, působící v minulosti v mnoha uměleckých oblastech, s nimiž se roz-hodl skončit a věnovat se působení pro seniory, organizování jejich možností. Stejně zaujatě hovořil Roman Sýkora z kraje Vysočina, dověděli jsme se,  od Angeliky Rosenberg – Spitzy, jak je podobná činnost organizována při Městské správě Vídeň.

Probraná tematika byla široká, po každém tématu k řečenému zaujímali svá stanoviska posluchači     – i mezi nimi bylo cítit zaujetí, předsedající vždy vyjádřili svůj  postoj, vysvětlili, doporučili, i takovým- to způsobem se předávaly zkušenosti. Možnost podrobnějšího seznámení se s jednotlivými příspěvky slíbili pořadatelé /MPSV ČR/umožnit jejich zveřejněním. Určitě by to stálo zato, stejně jako vytvoření sborníku, mnohé lze však najít na internetu pod jmény přednášejících.

Rada vlády ČR na konferenci předala čtyřem jednotlivcům /Prof. Zdeněk Kalvach, Alois Štípek ze Kdyně, Jindra Delongová a Jan Durďák/ ocenění rady vlády za práci mezi seniory, mezi kolektivy  zde bylo i určeno pořadí   – na prvním místě s 850 členy Sdružení z Rožnova pod Radhoštěm, druhý se umístil – jeho činnost byla krátce popisována v předešlém – plzeňský TOTEM, o místo bronzové se dělily Městská rada seniorů z Prachatic a Klub Aktiv z Českých Budějovic s 365 členy.                                                      Na slavnostním večeru, pořádaném ve Velkém sále Kanceláře veřejné ochránkyně práv, byli oceněni 3 jednotlivci a 3 kolektivy za práci, zvláštní cena byla udělena za dlouholetou práci předsedovi Rady seniorů Zdeňku Pernesovi.

Předaných zkušeností byla hromada, setkání stálo zato, MPSV ČR je možné za zprostředkování poděkovat,vždyť se setkali lidé, kteří nemyslí jen na sebe, ale vědí, že mohou pomoci mnoha, třeba neznámým lidem. A takoví jsou potřeba. Takových setkání víc.

PaedDr.Jan Žáček, 1.místopředseda MěV
SDČR Brno – město

Krajská rada Svazu důchodců ČR, o.s. Středočeského kraje

272 01  Kladno, Mostecká 3229   

e-mail: nemcova.sdcr@seznam.cz        www.sdcr-stc.estranky.cz

         Jménem Krajské rady  Svazu důchodců České republiky, p.s. Středočeského kraje, děkuji všem účastníkům  fotosoutěže na téma „Růže, symbol přátelství očima seniorů“. Opět jsme obdrželi spoustu krásných fotografií, které by si všechny zasloužily zveřejnění i na našem webu. Omluvte nás, bohužel to z kapacitních důvodů webu nejde tak, jak jsme to při vyhlašování prvních fotosoutěží původně plánovali.

             Vítězné fotografie:

 1. místo Marcela Zouharová, Praha „Přátelství ani růži mráz nespálí“
 2. místo Hana Šenfeldová, Kyšice „Lidická růže přátelství a míru“
 3. místo Milena Sobolová, Kaplice „V odkvetlé růži je i její začátek“

             Protože se ze zaslaných fotografií za dohledu odborné poroty opravdu těžko vybíraly k ocenění jen tři nejlepší, dovoluji si zde vyjmenovat i další autory a autorky, jejichž fotografie zasluhují naše uznání:

Pavel Hanžl, Ing. Hana Pokorná, Stanislav Vojíř, Věra Boštičková, Ludmila Caránková, Václav Dědek, Hana Krupičková, Tereza Polanková, Květoslava Baláková, Václava Sladovníková.

Fotografie jsou uvedeny na webu ve fotogalerii. Také je přidáme k putovní

Výstavě „Život v přírodě očima seniorů“, která bude instalována od 1.června do 31.srpna 2017 v Národopisném muzeu v Třebízi u Slaného.

            O dalších výstavách v různých místech republiky jednáme, a zejména Vaše nabídky, odkazy nebo poznámky k fotosoutěži moc ráda uvítám.

            Nakonec mi dovolte, abych opětovně poděkovala účastníkům fotosoutěže, odborné porotě a sponzorům i spolupracovníkům. Je to pro mě vždy krásná, i když organizačně velmi náročná práce stihnout nejen vyhlašované termíny, ale hlavně zodpovědně vybrat opravdu ty nejlepší fotografie. Mám skutečně radost, že se naše fotosoutěže, které vyhlašujeme již  od r. 2013, líbí a že za podpory a záštity hejtmana Středočeského kraje p. Ing. Petery můžeme z fotografií instalovat i putovní výstavy v různých místech České republiky. Během uplynulých let to byly většinou dvouměsíční výstavy ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně, v Památníku Lidice, v hotelu Centro**** v Hustopečích u Brna, v městském divadle v Novém Boru spolu s krásnými výrobky našich kroužků šikovných rukou, dále v Památníku Ležáky a v prostorách Městského úřadu Buštěhrad v buštěhradském zámku.

Příspěvky k právě skončené fotosoutěži můžete opět posílat na adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz, uveřejníme je i na web stránce v rubrice Ohlasy na fotosoutěž.

Doufám, že ještě v r. 2016 nebo spíš v r. 2017 vymyslíme nějaký další  zajímavý námět, který se bude důchodcům-fotoamatérům opět líbit a budou nám fotky v hojné míře zase posílat. Určitě se o tom na našich web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz v příštích měsících dočtete.

 Hana Němcová,  předsedkyně KR SDČR Stč. kraje

image001 image003 image005

III. Mezinárodní sportovní hry

Svaz důchodců České republiky uspořádal 20. 7. 2016 III. Mezinárodní sportovní hry seniorů. Tentokrát se odehrávaly na Policejní akademii v Praze.

DSC_9882
Sportovní hry zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, ing. Oldřich Pospíšil.
DSC_9833
Pozvání přijala a zahájení her se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí, paní Mgr. Michaela Marksová.

Hlavní tíha organizace her ležela na místopředsedovi svaz Ivanu Vodákovi a na předsedovi pražské organizace Miloslavu Mrštinovi. Celkem se her zúčastnilo na dvě stovky soutěžících. Vedle družstev SDČR to byli vzácní hosté ze Slovenska. Konkrétně krajské organizace Jednoty důchodců na Slovensku ze Žiliny a z Košic, pod vedením svých předsedů, pánů Dr. Michala Kotiana a Jána Matúšika, a dále družstva zastupující Radu seniorů České republiky.

Zahájení her se zúčastnila ministryně práce s sociálních věcí paní Mgr. Michaela Marksová. S úvodním slovem vystoupili také rektor policejní akademie Josef Salač, hosté ze Slovenska a předseda RSČR Dr. Pernes.

Po vystoupení hostů a slibu rozhodčích hry slavnostně zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, Ing. Oldřich Pospíšil.

Hry, ve dni zalitém sluncem, proběhly s precizní organizací a disciplínou.

Vyhlášení výsledů se konalo ve dvacet hodin. Zúčastnila se ho a ceny také předávala, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeona Zikmundová. První cenu získalo a pohár si odvezlo, družstvo Plzeňského kraje.

Po vyhlášení výsledů následovala zasloužená zábava.

Nezbývá, než poděkovat organizátorům, a těšit se na hry příští.

DSC_9832
Ve svém vystoupení paní ministryně pozdravila účastníky her, vyjádřila svou podporu seniorským aktivitám a ocenila práci svazu.
DSC_9856
Za Jednotu důchodců na Slovensku, krajskou organizaci Košice, účastníky pozdravil Ján Matúško. Československý reprezentant v zápase a také mistr Československa. Tedy osoba sportovně a přátelsky opravdu povolaná.
DSC_9855
Ve stejném duchu vystoupil i předseda Jednoty důchodců na Slovensku, pan Dr. Michal Kotian.
DSC_9846
Zdravice rektora Policejní akademie pana Josefa Salače. Především díky němu hry proběhly příjemném prostředí s téměř dokonalým zázemím a servsem.
DSC_9842
František Prášek, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Také člověk, který má ke sportu velice blízko – celoživotní sportovec, prvoligový volejbalista a dodnes v pohybových aktivitách stále činný.
DSC_9781
Ivan Vodák, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Nejen hlavní organizátor her, ale také jejich modrátor.
DSC_9864
Zdravice předsedy Rady seniorů České republiky Dr. Zdeňka Pernese.
DSC_9859
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9860
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9861
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9863
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9822
Ano, ano, tady jsme my, rozhodčí!
DSC_9762
Liberecká skvadra.
DSC_9765
Jako za starých časů Ján Matúško stojí, odhodlaný zvítězit, vstříc sportovnímu klání. Tentokrát ne jako zápasník, ale jako kouč stejně odhodlaných důchodců.

DSC_9773

DSC_9783

DSC_9782

DSC_9870
Hlavní rozhodční her přednáší slib rozhodčních.
DSC_9871
Rozhodční slibují poctivost, spravedlnost a dodržování pravidel.

DSC_9835

Už jen ministerská prosba tomu nahoře o pěkné počasí a může se začít.

DSC_9811
Odmáváno! Předseda Svazu důchodců ing. Pospíšil popřál zúčastněným mnoho úspěchů a zahájil hry.
DSC_9756
Poslední instrukce před zahájením her.
DSC_9895
Slovenští lídři svlékli své smokingy, oblekli se do sportovního a vyrazili koučovat své týmy.
DSC_9890
Foto se slovenskými přáteli musí být. Zleva Miloslav Mrština, Ján Mutúško, ing. Oldřich Pospíšil a Michal Kotian.
DSC_9885
Tentokrát v malinko jiném složení.

DSC_9986

DSC_9983

DSC_9980

DSC_9979
Některé reprezentantky se doslova vznášely. Škoda, že organizátoři nepřizvali nikoho z olympijského výboru. Tady by byla nominace na Rio de Janeiro bezpochyby jistá.

DSC_9975

DSC_9967

DSC_9963

DSC_9960

DSC_9955
Vrh kuličkami vyžaduje opravdovou zručnost a cvik.
DSC_9944
Tato disciplína je vlastně něco jako Wimbledon. I tady jsou třeba pevné nervy, odhodlání a nasazení.
DSC_9936
Já nic, já muzikant.
DSC_9827
Rozhodčí byli během celých závodů pod nepřetržitou kontrolou šéfa.
DSC_9799
Také se bylo čemu srdečně zasmát.

DSC_9938

DSC_9937

DSC_9935

DSC_9931

DSC_9929

DSC_9927

DSC_9916

DSC_9907

DSC_9905

DSC_9899   DSC_9818

DSC_9796

DSC_9786     DSC_9770   DSC_9760

DSC_0072
Někdy předseda poslouží i jako fotograf.

DSC_9757

DSC_0065

DSC_0048

DSC_0039

DSC_0034

DSC_0012

DSC_0011

DSC_0005
Nejen ženy aspirovaly na olympijské hry v Brazílii. I muži podávali úctyhodné výkony.
DSC_0075
Vyhlášení výsledků zahájil svým vystoupení předseda svazu ing. Pospíšil. Přivítal paní náměstkyni ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeonu Zikmundovou, ocenil hladký a ukázněný průběh her.

DSC_0078

002

DSC_0081
Vyhlašování výsledků bedlivě sledovali i předseda kontrolní a revizní komise SDČR Petr Kalábek a místopředseda SDČR  František Prášek.

001

DSC_0085

DSC_0083
Hry nelze hodnotit jinak, než jako velice vydařené. Svědčí o tom i rozzářená tvář předsedy SDČR ing. Pospíšila.

 

 

UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV na III. SPORTOVNÍCH HRÁCH SENIORU v PRAZE      

                                                                             

 1.          PLZEŃSKÝ KRAJ – RSČR
 2.          JIHOMORAVSKÝ KRAJ SDČR
 3.          OLOMOUCKÝ KRAJ – RSČR
 4.          KRAJ VYSOČINA – SDČR
 5.          KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ SDČR
 6.          ÚSTECKÝ KRAJ SDČR
 7.          MĚSTSKÝ VÝBOR SDČR PRAHA
 8.          MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SDČR
 9.          MĚSTSKÁ RADA SENIORŮ PRAHA – RSČR
 10. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – KOŠICE
 11. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – ŽILINA
 12. JIHOČESKÝ KRAJ – RSČR
 13. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – RSČR
 14. PLZEŇSKÝ KRAJ SDČR
 15. KARLOVARSKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ČSSD – 1

KRAJ VYSOČINA – RSČR

 1. ZLÍNSKÝ KRAJ SDČR
 2. LIBERECKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ĆSSD – 2

 1. PARDUBICKÝ KRAJ SDČR

                  LIBERECKÝ KRAJ – RSČR

 1. STŘEDOČESKÝ KRAJ SDČR
 2. ZLÍNSKÝ KRAJ – RSČR

                 

11 DRUŽSTEV  od  SDČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–    2  /  4  /  5  / 6  /  7 / 8 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 

8 DRUŽSTEV  od   RSČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–  1 / 3 / 9 / 12 / 13 / 15 / 18 / 19 /

2  DRUŽSTVA –  KLUB Senioru ČSSD – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  15 / 17 /

 2 DRUŽSTVA – JDS – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  10 / 11 /

DSC_0051
Areál Policejní akademie v Praze.

Příspěvek policejní akademie

Policejní akademie se ve dnech 19. až 22. července stala dějištěm 3. Mezinárodních her seniorů, které organizoval Svaz důchodců ČR ve spolupráci s Radou seniorů ČR. Do sportovního klání se přihlásilo 25 organizací, z nichž dvě byly ze Slovenska, přesněji z Žiliny a Košic. Nejstarší účastníci bylo 82 let a jen o rok mladší byl nejstarší sportovec.

Osmičlenná smíšená družstva absolvovala pod vedením svých kapitánů celkem 10 disciplín. Mezi ty tradiční patřil běh, hod granátem a šipkami na cíl, k těm méně známým pak například střelba florbalovou holí a tenisovým míčkem na malou hokejovou branku, převoz břemene na kolečku, hod kroužky na trn, střelba golfovou holí na vodorovný terč či hod dvojicí svázaných míčků na speciální terč.

“S některými kamarády, bývalými kolegy jsme se potkali po mnoha letech. Všechno zde bylo na vysoké úrovni, celý servis včetně zdravotnické služby a úžasná sportoviště,” konstatoval Oldřich Pospíšil, předseda Svazu důchodců ČR a dodal: “Velice si vážíme přátelského přijetí, které se nám dostalo od rektora školy Josefa Salače a také účasti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové na našich hrách.”

Na regulérnost sportovního snažení a správnost výsledků dohlíželo 22 nezávislých rozhodčích. První místo obsadilo a putovní pohár předsedy SDČR získalo družstvo KRS Plzeňského kraje. Druhé místo obsadilo družstvo KRSD Jihomoravského kraje a bronzovými medailemi se pyšní družstvo KRS Olomouckého kraje.

První ročník Mezinárodních sportovních her seniorů se uskutečnil v roce 2014 v Mostě. O rok později se přestěhoval do Brna a svou letošní premiéru už má za sebou i Praha. “Laťka je vysoko a uvidíme, co bude dál,” pronesl s troškou nostalgie v hlase při loučení předseda Oldřich Pospíšil a pokračoval: “Nejprve se musíme ve zdraví dožít, pak sehnat peníze a také pořadatele příštího ročníku. Všichni jsme zde byli nadmíru spokojeni a děkujeme.”
“Pro nás byla čest, vás hostit. U nás máte dveře otevřené a rádi vás uvidíme i příští rok,” odpověděl na to rektor Josef Salač.

ABY ČLOVĚK DŮSTOJNĚ ŽIL A NEBYL SÁM.