Co nás zajímá

    Sedmý sjezd, který se konal 16. října 2008 v Praze, bude určitým mezníkem v naší činnosti. Delegáti odsouhlasili významnou většinou svých hlasů návrh novely Stanov SDČR, Zásady Programového prohlášení na období 2008-2011, Zásady hospodaření SDČR i Usnesení 7. sjezdu. Byla zvolena nová 15 členná Ústřední rada a 7 členná Revizní a kontrolní komise SDČR.V přestávce jednání sjezdu se sešla nově zvolená Ústřední rada na svém 1. zasedání a zvolila Ing. Oldřich Pospíšila předsedou SDČR. Revizní a kontrolní komise na svém 1. zasedání zvolila pí Libuši Donátovou za svou předsedkyni.

Osobně vítám zejména zeštíhlení nové Ústřední rady na celkový počet 15 členů. Jejími členy se stali předsedkyně a předsedové Krajských rad a předseda SDČR. Počítám s podstatným zlepšením přenosů informací z jednání Ústřední rady (ÚR) na jednání Krajských rad a odtud mezi základní organizace a členy. Podstatně se tak zvýší odpovědnost jednotlivých členů ÚR SDČR za plnění usnesení a úkolů z jednání ÚR a také jejich podíl na řízení vedení Svazu důchodců po kterém v minulosti tak volali. Nesporně dojde také k úspoře finančních nákladů a navíc se mohou zasedání ÚR konat i v krajích rozšířené o členy příslušné Krajské rady.

Došlo také k zeštíhlení Výkonné rady SDČR (VR), která bude pracovat ve složení Dr.Kolman (místopředseda), Ing.Krňanský, Ing.Matyska, pí Němcová (místopředsedkyně) a Ing.Pospíšil (předseda). Výkonná rada se bude scházet pravidelně 1x za měsíc, místem zasedání bude nejen Praha, ale také jednotlivá sídla Krajských rad (3-4 x ročně), kde proběhnou zasedání společně s členy příslušné Krajské rady.

Tyto změny ve stylu vedení povedou k vystoupení z anonymity, zviditelnění mezi svými členy a na veřejnosti, k lepší informovanosti členské základny o činnosti vedení SDČR a na druhé straně k upevnění spolupráce s jednotlivými KR SDČR.

Současná společnost nemá právě nejlepší pohled na generaci třetího věku. Není známa naše činnost a kvalitní aktivity jednotlivých organizací. Svůj velký podíl na tom mají i media, která se až na vzácné výjimky o běžný život důchodců a seniorů vůbec nezajímají. Tento stav považuji za nutné v naší společnosti změnit. Předsedové Krajských rad musí navštívit poslance a senátory, kteří žijí v kraji a požádat je o jejich angažovanost a spolupráci při řešení problémů důchodců. Mimo jejich pozornost nemohou zůstat také naši europoslanci. S některými se již podařilo spolupráci navázat (s Ing. Kohlíčkem, MUDr. Maštálkou, PaedDr. Strejčkem). Volby do Evropského parlamentu v roce 2009 musíme umět využít a ptát se, co doposud udělali a co hodlají udělat pro zlepšení postavení důchodců a seniorů v Evropské unii. Není přece nadále možné, aby Evropská unie se chovala tak, že nejeví žádný zájem o důchodce a seniory žijící na jejím území. Její postoj vyjadřuje skutečnost, že nevyhlašuje žádné granty na volnočasové aktivity a celoživotní vzdělávání seniorů a důchodců, nepřispívá finančně na činnost našich organizací. Také k seniorské organizaci EURAG by měla podstatně zlepšit svůj přístup a vyvinout integrační snahu všech evropských seniorských a důchodcovských organizaci pod jeho křídla.

Za rozhodující považuji zlepšení informačního toku ve SDČR pomocí internetu. Po 7.sjezdu byl vyslyšen oprávněný požadavek členské základny na otevření vlastních webových stránek (www.svazduchodcucr.estranky.cz). Také se musí podstatně zvýšit komunikace mezi sekretariátem a členskými organizacemi i jednotlivými členy. K tomu však musí být krajské rady vybaveny svým e-mailem. Vyzývám proto MěV SDČR v Praze, a KR SDČR v Plzni, Karlových Varech a v Jihomoravském kraji (Brno) k vytvoření vlastních e-mailových adres. Při rostoucích cenách současného poštovného budeme podstatně omezovat korespondence a také Zpravodaj SDČR bude od příštího roku vycházet jen na internetu. S tím samozřejmě souvisí potřebné technické vybavení a zázemí Krajských rad a ruku v ruce proškolení funkcionářského aktivu SDČR, které již všichni nutně tak potřebujeme. Také veškeré svazové tiskoviny, které jednotlivé organizace vydávají by měly být dostupné na internetu. Důvod je velmi prostý, myslím si, že se tím zvýší informovanost členské základny o životě v jednotlivých organizacích a také to odstartuje výměnu zkušeností a navíc se otevřeme pro veřejnost.

Rozhodli jsme se zřídit při ÚR SDČR tyto odborné komise: zdravotní, sociální, finanční, organizační, tisková, rekreační a komisi z členů zastupitelstev.

Vyzývám případné erudované zájemce k zapojení do činnosti těchto komisí. Nechci, aby tyto komise zůstaly jen na papíře.

V České republice je více než 2 miliony důchodců, proto si myslím, že si zaslouží úplně jinou pozornost než které se jim dostává v dnešní době. Nevím proč stát, krajské úřady a v některých místech obecní či městské úřady nechtějí přispívat na činnost našich organizací. Vždyť přece bohatá a různorodá činnost organizací našeho svazu je odvislá od stavu našich finančních prostředků.. Proto musíme všichni usilovat o získávání všech forem různých grantů, dotací, sponzorských darů, případně jiných forem finanční nebo materiální výpomoci. Mám pocit, že v této oblasti máme slabiny a moc se nám nedaří. Proto Vás vyzývám ke sdělení Vašich poznatků a zkušeností z této oblasti na Výkonnou radu SDČR, která je rozšíří pro potřeby a využití dalším našim organizacím.

Jak sami vidíte je budoucnost SDČR otevřená a přivítám každou dobrou myšlenku a nápad od Vás, které poslouží k realizaci našeho hesla „aby člověk nebyl nikdy sám“.

Závěrem Vám chci popřát radostné a krásné Vánoce, veselý závěr roku a v Novém roce 2009 pevné zdraví, štěstí a spokojenost a po celý rok důvody k radosti a smíchu.

Ing. Oldřich Pospíšil

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *