SDČR zastupuje důchodce

    Jak dál v SDČR? Na toto téma se nabízel prostor především před 7. republikovým sjezdem SDČR, ale nebyla k tomu dána odpovídající priorita, kterou by si dané téma zasloužilo. To však neznamená, že po 7.republikovém sjezdu SDČR už není tato otázka aktuální, ale právě naopak.

Jak tedy dál v SDČR po 7.sjezdu?

V zásadách programového prohlášení SDČR o.s. pro období 2008 až 2011 se SDČR zavazuje, že bude ve spolupráci s Radou seniorů ČR vystupovat jako zástupce všech důchodců při jednáních s vládou, ministerstvy, hejtmany a reprezentanty politických stran ve věci zlepšení životní úrovně všech důchodců a zabránění jejich diskriminaci ve společnosti.

Současně je třeba si odpovědět na otázku: v čem bude Rada seniorů ČR úspěšnější při dalším svém působení, když se jí za více jak tříletou existence od svého založení nepodařilo pro seniory získat odpovídající výsledky při řešení problémů, které prezentovali v 6 bodech zástupci Rady seniorů ČR panu prezidentovi při jejich setkání na pražském hradě? Je to vůbec v silách tohoto občanského sdružení ?

Cituji dále stanovisko 1. místopředsedy Rady seniorů ČR, spoluúčastníka na těchto jednáních za SDČR, který ve své zprávě pro 7. sjezd SDČR uvádí: „Musíme si také přiznat, že požadavky důchodců nejsou vždy akceptovány a jsou opomíjeny. Zde ovšem nutno zdůraznit, že jde o problémy politiky státu, že je nutná akceptace politickými stranami a že nelze tyto požadavky – ať jde o bydlení, snižování životní úrovně, zvyšování nájemného, inflace, jízdné, zvýšení cen vstupenek na kulturu atd,atd řešit jen v SDČR či v Radě seniorů ČR.“

Toto shora uvedené konstatování 1.místopředsedy Rady seniorů ČR vede přirozeně k zamyšlení, co může SDČR do budoucna od svého členství v Radě seniorů ČR očekávat a je vůbec schopna Rada seniorů přežít další období bez výrazné vnější finanční podpory , když nedisponuje členskou základnou, která by ji sama ze svých příspěvků mohla finančně zabezpečit ?

Jsou vůbec reálné předpoklady, že by Rada seniorů, jako zastřešující orgán občanských sdružení se seniorskou problematikou, mohla uspět při uplatňování oprávněných požadavků seniorů, když je v pozici „opomíjeného žadatele“?

Vydali jsme se správnou cestou, když SDČR svěřil kompetence k projednání oprávněných požadavků důchodců na nejvyšší úrovni Radě seniorů ČR ?

Rovněž je pro Krajské rady SDČR problematické a kolizní usnesení Rady seniorů ČR k zakládání Krajských rad seniorů, které si osvojují pro své působení v kraji nárok na financování od hejtmanů z prostředků kraje, když o totéž usilují Krajské rady SDČR! Tato situace je sama sebou zvláštní i v tom, že Krajské rady seniorů nedisponují členskou základnou a nemají podle stanov RSČR ani samostatnou právní subjektivitu.

Na druhé straně je nespornou a velkou zásluhou občanského sdružení Rady seniorů ČR vydávání novin „Doba seniorů“, které pro seniory jsou velkým přínosem a podle mého názoru by měly být rozšiřovány a podporovány v každém kraji. Ideálním odběratelem těchto novin Doby seniorů by byli hejtmani jednotlivých krajů, kteří by pro seniory předplatili odběr těchto novin a dali je v přiměřeném množství bezplatně k dispozici seniorům ve svém kraji. To by mohlo být přínosem pro obě strany.

Očekáváme, že nové zastoupení SDČR v RSČR přinese v dalším období pozitivní výsledky i při jednáních na nejvyšší úrovni.

Jak dál ve vlastním občanském sdružení SDČR po 7. republikovém sjezdu aneb charakteristika hlavních 8 pilířů pro činnost Ústřední rady a pro organizační složky SDČR o.s.:

Pilíř č. 1 – Novelizované Stanovy SDČR o.s. zaregistrované na MV dne 25.11.2008 se musí stát základním pilířem pro rozvíjení naší činnosti. Všichni musíme pochopit jejich význam a osobní odpovědnost.

Pilíř č.2 Činnost SDČR o.s. řídit podle obecně platných právních předpisů.

Pilíř č.3 Zásady programového prohlášení SDČR o.s na období 2008 až 2011 – dokument schválen 7.republikovým sjezdem SDČR o.s.

Pilíř č.4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ pro čerpání finančních prostředků SDČR o.s. – dokument schválen 7.republikovým sjezdem SDČR o.s.

Pilíř č.5 Statut Kontrolní a revizní komise SDČR o.s. – dokument projednán a schválen Ústřední radou dne 14.12.2006.

Pilíř č.6 Organizační řád SDČR o.s. 2008 – dokument navazuje na novelizované Stanovy,předán ke schvalovacímu řízení ÚR dne 30.10.2008

Pilíř č.7 Jednací řád SDČR o.s. – změny Jednacího řádu byly projednány a schváleny Ústřední radou dne 26.6.2008.

Pilíř č.8 Samostatnost hospodaření organizačních složek SDČR podle vlastního rozpočtu.

Věřím, že těchto 8 pilířů a zastoupení jednotlivých krajů a hlavního města Prahy v Ústřední radě SDČR o.s. se stanou dobrou výchozí základnou pro činnost a další rozvoj SDČR o.s. po 7.republikovém sjezdu.

Ing. Matyska – člen ÚR za Pardubický kraj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *