Petice proti vládě

 

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme, aby vláda ČR zrušila v těchto bodech připravované restrikce. Restrikce se nejvíce dotknou seniorů, invalidních důchodců a rodin s dětmi.

Nesouhlasíme s připravovanými opatřeními vlády a důrazně žádáme

jejich zastavení, konkrétně:

1/ Trváme na valorizaci důchodů dle stávajícího zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

 2/ Žádáme vládu o dočasné odstranění zastropování příjmů průběžného penzijního systému do r. 2016.

 3/ Žádáme vládu o odložení realizace tzv. II. pilíře penzijní reformy do r. 2016.

 4/ Žádáme vládu a parlament o urychlené přijetí zákona o sociálním bydlení seniorů.

V Praze dne 28. 3. 2012                               Za souhlas s peticí děkujeme.


Petice bude ukončena a předána na úřad vlády dne 30. května 2012

 Petici podává petiční výbor ve složení:

Alois Malý, Z. Fibicha 2721, 424 01 Most

Mgr. Ivo Mach, Neklanova 3, 130 00 Praha 3

Ing. Danuše Steinová, Lečkova 1520, 140 00 Praha 4

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Malý Alois, Most

(klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

 Podpisový arch k petici

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.

Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice proti návrhům vlády. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

Za petiční výbor:

Alois Malý, Z. Fibicha 2721, Most

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) Podpis

             Příloha – Listina základních práv a svobod

Čl. 18

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

             Příloha – zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Úvodní ustanovení

  • 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen “petice”). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)

 

  • 2

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

 

  • 3

Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

 

  • 4

Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

 

  • 5

               Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

 

               Společná ustanovení

  • 9

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *