Funkcionáři organizací SDČR v Jihomoravském a Zlínském kraji se seznamovali s novým Občanským zákoníkem

    Ve dnech 22. – 23. 10. 2013 se uskutečnilo školení výkonné rady SDČR a předsedů krajských rad Svazu důchodců ČR Zlínského a Jihomoravského kraje a dalších funkcionářů, kterého se zúčastnilo 40 členů. K novému Občanskému zákoníku podal výklad Dr. Fr. Králík, k ekonomice, dotaci MPSV a krajů hovořila Mgr. Pavlína Nováková, a o problematice osob se zdravotním postižením  seznámil přítomné Mgr. Jan Uherka.

Účastníci školení byli seznámeni s vybranými částmi nového Občanského zákoníku č. 89/2013 sb., zejména se změnami, které zákon přináší v oblasti rodinných vztahů, svéprávnosti občanů, vyživovacích povinností, zavedení institutu poručnictví, osvojení i zletilých osob, úpravu vlastnických vztahů, vztahů sousedských, novou úpravu dědictví a řadu dalších ustanovení.

Místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Mgr. Jan Uherka věnoval svůj výklad problematice osob – občanů se zdravotním postižením. Uvedl pojem zdravotního postižení, které se dotýká asi 10% obyvatel ČR. Dále vysvětlil organizaci osob se zdravotním postižením, úkoly organizací, které se zabývají problematikou osob se zdravotním postižením, jakož i podíl státu na opatřeních právní normy a národní plány definující státní politiku ve vztahu k těmto občanům. Současně se věnoval vysvětlení pojmu diskriminace osob se zdravotním postižením a možnost obrany proti přímé i nepřímé diskriminaci. V závěru výkladu uvedl základní právní normy, které se zabývají problematikou a ochranou osob se zdravotním postižením, a to úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, antidiskriminačním zákonem, s národním plánem vytváření rovných příležitostí pro osoby ze zdravotním postižením na roky 2010 – 2014 i krajským plánem vyrovnání příležitostí pro osoby zdravotně postižené v letech 2012 – 2016.

Paní Mgr. Pavlína Nováková, pracovnice sekretariátu pana hejtmana,  seznámila účastníky s některými otázkami ekonomiky a dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a orgány krajů. Dotazy, které byly na paní Mgr. Novákovou kladeny, byly v plném rozsahu zodpovězeny.

Posluchači byli s přednáškami spokojeni, o čemž svědčila živá diskuse a dotazy jednotlivých členů. Účastníci měli zájem o to, aby i v budoucnosti obdobná školení byla organizována, neboť to přispěje ke zkvalitnění práce na jejich pracovišti.

Rudolf Dočkálek, předseda Krajské rady Svazu důchodců ČR Zlínského kraje

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *