Dopis ministryni MPSV Mgr. Michaele Marksové

Vážená paní
Mgr. Michaela Marksová
ministryně práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Vážená paní ministryně,

    Členové naší organizace Svazu důchodců ČR Krajské rady ve Zlíně se téměř denně zabývají záležitostmi našich členů a jejich rodinných příslušníků, zejména těch, kteří postrádají dostatek finančních prostředků při vyřizování svých záležitosti poskytovaných za úplatu. Zjišťujeme, že řada důchodců nemá dostatek prostředků ani na zajištění kvalitního bydlení a na opatřování svých životních potřeb.

    Mimo důchodců se častěji setkáváme i  v našem kraji s občany bezdomovci, kteří nemají zabezpečeny prostředky, zejména na bydlení a vlastní stravování. Mnohdy přežívají v nedůstojných podmínkách, které nejsou schopni sami vyřešit a změnit, včetně opatřování finančních prostředků na bydlení, stravování, hygienu i kulturní záležitosti.

    Jako členové a funkcionáři Svazu důchodců pociťujeme určitý podíl morální odpovědnosti i za tyto spoluobčany, kteří  již nejsou schopni vlastními silami a prostředky zajistit si potřebné podmínky pro život v období, kdy již nejsou schopni vlastní prací odpovídající podmínky si vytvořit.

    Jsme přesvědčeni o tom, že v rámci Zlínského kraje je potřebné a žádoucí opatřit prostor, který by sloužil k ubytování a stravování zejména bezdomovců. Takovémuto účelu by bylo možno využít nějaký stávající objekt, pokud by byl k dispozici.
Domníváme se, že je v silách naší společnosti vytvořit pro všechny své občany nezbytné základní podmínky k bydlení, stravování, k hygieně a zdraví.

    Za jeden z příspěvků ke zlepšení jejich životních podmínek, považujeme zabezpečení  bydlení pro ně, aspoň v míře nezbytné, s možností stravování a dále i péčí o zdraví.
Splnění těchto úkolů by vyžadovalo m.j. opatření nebo vybudování potřebného objektu v některé z větších obcí jako např. Fryšták, Vizovice, Valašské Klobouky a pod. Splnění tohoto požadavku by bylo finančně značně nákladné a nebylo by možné splnit z vlastních prostředků v rámci Zlínského kraje.

    K určitému a méně nákladnému zlepšení životních podmínek pro bezdomovce by bylo provedení přístavby k některému z objektů již existujícímu, který by pro bezdomovce základní potřeby splňoval. Vybudování nového objektu pro bezdomovce by představovalo prostory asi pro 40-50 osob. Náklady na vybudování nového objektu by představovaly asi  52 –  61 milionů Kč.

    Na nákladech spojených s vybudováním nového objektu nebo přístavby ke stávajícímu objektu by se mělo podílet podle svých ekonomických  možností  zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Zlínský kraj.

    Na základě našeho rozhovoru dne 24.2. 2014 se obracíme na Vás se žádostí o laskavé projednání  tohoto dopisu a podporu pro vybudování nebo rekonstrukci  objektu, které by přispěly ke splnění výše uvedených potřeb, zejména pak ke zlepšení životních podmínek bezdomovců v našem kraji.

    Za projednání a vyhovění naší žádosti děkujeme. S pozdravem

Krajská rada SDČR, o.s. Zlínského kraje
Lorencova 3791
760 01 Zlín

Rudolf Dočkálek
předseda Krajské rady SDČR, o.s. Zlínského kraje
a člen Rady pro zdravotně postižené Zlínského kraje

Zlín, 3.9. 2014

Dopis současně zasíláme na vědomí:
1/ MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
2/ Mgr. Taťána Valentová Nersesjan , radní Zlínského kraje pro sociální věci, Tř. T. Bati 21,761 90 Zlín

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *