Jarní zasedání Generální rady EURAG 1. a 2. května 2015

Jarní zasedání Generální Rady EURAG se uskutečnilo ve dnech 1.-2.5.2015 a jeho hostitelem byl německý člen EURAGu, organizace důchodců Sozialwerk Berlin. Účast na zasedání v krásném prostředí sídla organizace byla vysoká, celkem 25 členů z 13 zemí.

Zasedání GR bylo věnováno mimo jiné diskuzi o budoucí strategii EURAGu, přednesené prezidentem D.Jarré. Příslušný dokument bude podroben rozboru a diskuzi a získá  definitivní podobu na podzimním zasedání v Paříži v říjnu 2015, po jehož odsouhlasení bude vyvěšen na webové stránky EURAGu.  Vzhledem k tomu, že členy organizace se za posledních deset let stalo mnoho nových organizací, zejména pak z Východní Evropy, bude předmětem jednání na podzim rovněž otázka úpravy stanov. Generální rada byla seznámena se zahájením nové webové stránky Euragu

www.eurag-europe.net

 která byla na zasedání demonstrována.

V průběhu diskuzí na GR vystoupila řada zástupců národních organizací. Česká strana v osobě Generální Sekretářky ing.D.Steinové hovořila jednak o počtu a místech provádění kurzů školení paměti seniorů – Memory training- , kterému je věnována část nové webové stránky, a dále byl přenesen příspěvek o dílčích úspěších českých seniorů-důchodců.  Smyslem této prezentace byla kromě seznámení členských organizací s aktivitami českých organizací důchodců také výzva všem členům EURAGu, aby ve svých příspěvcích uváděli nejen negativní, ale zároveň i pozitivní výsledky své činnosti, kterými by demonstrovali směr aktivit a dávali možné příklady, jak jich dosáhnout, ze kterých by bylo možné se poučit.

EURAG má v současné době 44 členů z 25 zemí Evropy + Izrael včetně 3 individuálních členů.

Součástí zasedání organizace je již tradiční konání Konferencí na téma, které stanoví hostitelská organizace s přihlédnutím k palčivosti problémů, se kterými se místní důchodci setkávají v každodenním životě. Jarní konference  proběhla na téma ” Dosažitelnost zdravotní péče pro seniory”, a své příspěvky prezentovali zástupci Německa, dále pak hovořili zástupci Švýcarska, Izraele, Holandska, Ukrajiny, Polska a Francie. Zejména situace prezentována Ukrajinským zástupcem byla velice emotivní a zdůraznila nutnost solidarity všech zemí s občany východní části Ukrajiny, kde lékařská péče prakticky vymizela. Všechny příspěvky budou postupně zveřejněny na webové stránce EURAGu. Konference se uskutečnila za přítomnosti zástupců místních organizací, zástupců města Berlín-Charlottenburg, kteří ve svých vystoupeních podpořili snahy organizace důchodců Sozialwerk Berlín o zlepšení postavení důchodců v německé společnosti.

Na závěr pobytu byli účastníci Konference přijati starostou čtvrti Charlottenburg v jeho sídle. Bylo to milé přijetí, ze kterého může vyjít i navázání družby této části Berlína s Prahou na úrovni důchodcovských organizací.

Zasedání splnilo svůj cíl zejména v otázce diskuze ohledně budoucí strategie, která by se měla opírat jednak o klasické body činnosti a aktivity EURAGu zakotvené ve stanovách, ale také o nové prvky z oblasti spolupráce s výrobci zdravotní a jiné techniky, jejímž finálním či potenciálním konzumentem jsou senioři, kteří by mohli vystupovat v roli posuzovatele výrobků. Toto se bude provádět na národních úrovních a bude definitivně přijato na podzimním zasedání Generální Rady.

Výňatek z diskuzního příspěvku zástupce SDČR v EURAGu: (Miloslav Vajs, Vice-President EURAGu)

Jedna ze základních myšlenek charakterizujících naši činnost (EURAG) je vzájemně si pomáhat, vyměňovat zkušenosti a vést vzájemnou diskuzi. Proto bych se s vámi rád podělil o zkušenosti z aktivit českých důchodců. Naše seniorské organizace patří bezesporu mezi nejlépe organizované v Evropě. Velký počet dobrovolníků, organizací a klubů ze všech regionů se dalo dohromady pod velkou organizaci – Svaz důchodců ČR, jehož jsem zástupcem v EURAGu, a vytvořili tak jednu z nejsilnějších českých důchodcovských organizací s počtem 23000 členů. V čele organizace jsou zkušené osoby, které zpracovávají podněty, připomínky a návrhy členů pro předsednictvo a předsedu, který je mluvčím organizace ve vztahu k centrálním orgánů. Touto cestou má organizace a její členové možnost a příležitost ovlivňovat rozhodnutí orgánů v procesech týkajících se důchodců, nebo například ovlivňovat obsah TV vysílání. 

Výsledky jsou hmatatelné. Čeští senioři sdruženi pod Radou Seniorů ČR byli přizváni do sociální diskuze a stali se partnery politických stran, jiných nestátních organizací, regionálních institucí apod. Účastnili se mnoha jednání s kompetentními orgány ČR a nakonec dosáhli zvýšení valorizace důchodů, zrušení poplatků za návštěvu lékaře, snížení DPH za léky a knihy. Připravujeme návrh Zákona o seniorech zdůrazňující důležitý moment – financování důchodcovských organizací ze státního rozpočtu. Dále Zákon o sociálním bydlení, jednáme o statutu „chráněné osoby“ seniora. Jsme jistě ještě daleko od spokojenosti. Před námi je řada problémů k diskuzi, jako například uznání pojmenování „zdravý senior“, odbourání diskriminace v záležitosti povolení řízení motorových vozidel ve vztahu k věku, ale věříme, že i toho dosáhneme. 

Miloslav Vajs, Praha, květen 2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *