„SENIORSKÉ ORGANIZACE, JEJICH EFEKTIVITA A VLIV NA SPOLEČNOST“

LIDSTVO NA SVĚTĚ RAPIDNĚ STÁRNE. LIDÉ VE VĚKU 60 A VÍCE TVOŘÍ DNES JIŽ VÍCE NEŽ 11% SVĚTOVÉ POPULACE. V SAMOTNÉ EVROPĚ SE POPULACE OSOB VE VĚKU 65+ VÍCE NEZ DVOJNÁSOBÍ BĚHEM PŘÍŠTÍCH 50 LET. MŮŽEME TEDY ŘICI, ŽE ŽIJEME V DOBĚ ZNAČNÉHO RŮSTU POČTU SENIORŮ. VZHLEDEM K TÉTO SKUTEČNOSTI SE ZÁVAZKY STÁTŮ A VLÁD SMĚŘUJÍCÍ K OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV STARŠÍCH OSOB  MUSÍ STÁT PRIORITOU.

NIKDO Z NÁS NEPOČÍTAL PŘED LÉTY S TÍM, ŽE LIDÉ BĚŽNĚ DOSÁHNOU VĚKU 90 A VÍCE.  KONSTATUJEME, ŽE JE TO DOBA ZÁSADNÍCH DEMOGRAFICKÝCH ZMĚN VE SVĚTĚ A MUSÍME TEDY VĚDĚT, ŽE STRUKTURA POPULACE VE VZTAHU K VĚKU SE MĚNÍ. RUKU V RUCE S TĚMITO ZMĚNAMI SE MUSÍ PŘIZPŮSOBIT I STATUS STARŠÍCH OSOB. VÍME VŠAK, ŽE TO NENÍ OTÁZKA NĚKOLIKA LET. SPOLEČNOST MUSÍ BÝT PŘIPRAVENA VNÍMAT STOUPAJÍCÍ POČET SENIORŮ A MUSÍ RADIKÁLNĚ ZMĚNIT POHLED NA NĚ, ZMĚNIT STRATEGII A PŘIZPŮSOBIT EKONOMIKU A VŠECHNY ATRIBUTY KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA OBČANŮ.

MY, HOSTÉ TOHOTO ZASEDÁNÍ JSME VĚTŠINOU ZÁSTUPCI „STŘÍBRNÉ“ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI SENIORSKÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ JSOU NEBO BY MĚLY BÝT ZÁKLADNOU VŠECH SNAH PRO UZNÁNÍ NEODMYSLITELNÝCH PRÁV SENIORŮ. NAVÍC JSME ROVNĚŽ ČLENY NEBO DELEGÁTY NEJSTARŠÍ EVROPSKÉ ASOCIACE STARŠÍCH OSOB (EURAG), JEJÍŽ ZÁKLADNÍ CÍL JE POSILOVAT A PROSAZOVAT PRÁVA SENIORŮ. TUDÍŽ JSME ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDNI ZA ROZVÍJENÍ A ÚSPĚŠNOST NAŠÍ MISE NA POLI SENIORSKÉHO HNUTÍ. MY VŠICHNI ZŘEJMĚ ZNÁME PRAVIDLA A PRÁVA SEPSÁNA DO LISTINY „LIDSKÝCH PRÁV“ A TAKÉ DO „CHARTY“ OSN, ALE POLOŽME SI OTÁZKU,  ZDA  JE TAKÉ ZNAJÍ VŠECHNY NAŠE VLÁDY A JEJICH ČLENOVÉ? PLNÍ SVÉ SLIBY A MAJÍ SKUTEČNÉ ÚMYSLY ZLEPŠIT ŽIVOTNÍ PODMÍNKY SENIORŮ?

ZAČNĚME HLEDAT ODPOVĚDI SAMI U SEBE. BLIŽŠÍ POHLED NA NAŠE AKTIVITY JIŽ MŮŽE NAPOVĚDĚT, JAK SPOLEČNOST A JEJÍ VEDENÍ VNÍMAJÍ PROBLÉMY SENIORŮ. JINÝMI SLOVY, JAK INTENZIVNĚ A HLASITĚ HOVOŘÍME O PROBLÉMECH, TAK ZŘETELNÁ BY MĚLA BÝT I ODPOVĚĎ.  TÉMA NAŠÍ KONFERENCE JE EFEKTIVITA SENIORSKÝCH ORGANIZACÍ A JEJICH VLIV NA SPOLEČNOST. MÁME JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST O TOM PRÁVĚ ZDE HOVOŘIT. JSEM SI JIST, ŽE BEZ VÝMĚNY NAŠICH ZKUŠENOSTÍ, BEZ PŘEDÁVÁNÍ PŘÍKLADŮ A NÁZORŮ JSME V NAŠICH SNAHÁCH ZNAČNĚ OMEZENI. PROTO BYCH NYNÍ CHTĚL PŘEDAT NĚKOLIK PŘÍKLADŮ VÝSLEDKŮ ČESKÝCH SENIORSKÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ V NĚKTERÝCH ZE SVÝCH AKTIVIT BYLY ÚSPĚŠNÉ.

EFEKTIVITA JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ SNAHÁM V PŘÍPADĚ, ŽE SE NEOMEZUJEME JEN NA SLOVA. PROTO BYLY V ČESKÉ REPUBLICE ZALOŽENY DÁVNO ORGANIZACE JAKO SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, ABY JEDNALY S RELEVANTNÍMI OSOBAMI A SKUPINAMI V NAŠÍ VLÁDĚ A S OSOBNOSTMI VEŘEJNÉHO SEKTORU. DOKÁZALI JSME NAPŘÍKLAD POSÍLIT ÚČAST NAŠICH ČLENŮ V RADĚ TV JAKO PORADENSKÝ ORGÁN PRO SESTAVOVÁNÍ VHODNÝCH PROGRAMŮ TÝKAJÍCÍCH SE SENIORŮ.  NÁŠ PŘEDSEDA JE OSOBOU JEDNAJÍCÍ V RADĚ VLÁDY O PENZIJNÍM SYSTÉMU, MÁME PRAVIDELNÁ JEDNÁNÍ S MINISTRY A KRAJSKOU SAMOSPRÁVOU, VYDÁVÁME MĚSÍČNÍK „DOBA SENIORŮ“. TĚMITO AKTIVITAMI JSME DOSÁHLI NĚKTERÝCH ZÁSADNÍCH, ALE STÁLE JEŠTĚ DÍLČÍCH ÚSPĚCHŮ. NAPŘÍKLAD JSME VE STADIU JEDNÁNÍ S VLÁDOU O PŘIJETÍ „ZÁKONA O SENIORECH“, JEHOŽ SCHVÁLENÍM BYCHOM SI ZAJISTILI VĚTŠÍ SVOBODU VE FINANCOVÁNÍ NAŠICH AKTIVIT, DOSÁHLI BYCHOM VÍCE UPŘEDNOSTNĚNÍ A BENEFITŮ PRO SENIORY VE SPOLEČNOSTI.

POMOHLI JSME PROSADIT ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ, PODÍLELI JSME SE NA PROCESU ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH POPLATKŮ,   DALI JSME PODKLADY A PODNĚT PRO SNÍŽENÍ DPH NĚKTERÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB AJ.. JE NÁS V ČESKÉ REPUBLICE TÉMĚŘ 2,5 MILIONŮ DŮCHODCŮ, COŽ JE OBROVSKÁ SÍLA, 1/5 POPULACE Č.R. A MŮŽEME BÝT HRDI NA TO, ŽE PRÁVĚ NAŠE ORGANIZACE (SDČR I RS ČR) JE PŘÍZNIVĚ OSLOVUJÍ.  NAŠE DŮCHODCOVSKÉ ČI SENIORSKÉ ORGANIZACE TUDÍŽ MAJÍ VELKÝ VLIV A DOPAD NA SPOLEČNOST, KTERÁ NÁS VNÍMÁ A POVAŽUJE ZA SVÉ MLUVČÍ. A ŘEKNĚME SI UPŘÍMNĚ, BYLO BY VELICE SLOŽITÉ IGNOROVAT TAKOVOU MASU OBYVATELSTVA, KTERÁ MŮŽE OVLIVNIT JAKÉKOLIV DĚNÍ V ZEMI, JAKO TŘEBA VOLBY. CHCI BÝT JIST, ŽE PRÁVĚ NAŠE VLÁDA SI JE DOBŘE VĚDOMA DŮLEŽITOSTI A POZICE SENIORŮ V NAŠÍ SPOLEČNOSTI A BUDE, TAK JAKO DOSUD, SPOLUPRACOVAT S NÁMI I V BUDOUCNU.

NICMÉNĚ A NAVZDORY DÍLČÍM ÚSPĚCHŮM STÁLE JEŠTĚ MÁME DALEKO K ÚPLNÉ SPOKOJENOSTI. JE ZDE JEDEN VÝZNAMNÝ MOMENT – MEZIGENERAČNÍ A SOCIÁLNÍ VZTAHY, KTERÉ BY MĚLY BÝT PRIORITOU STAVĚNÉ STRATEGIE KTERÉKOLIV ZEMĚ A VLÁDY. V MNOHA ZEMÍCH JEŠTĚ PŘEŽÍVÁ OBECNĚ NÁZOR, ŽE SENIOŘI JSOU POVAŽOVÁNI ZA SKUPINU POPULACE, KTERÁ MÁ JIŽ SVŮJ ŽIVOTNÍ ZENIT ZA SEBOU A JSOU I PŘÍTĚŽÍ A PŘEKÁŽKOU ROZVOJE KONKRÉTNÍ ZEMĚ. PROTO MUSÍME, POKUD SE S TAKOVÝM NÁZOREM SETKÁME PODPOŘIT A VYVOLAT VEŘEJNÝ DIALOG S MLADŠÍ GENERACÍ A PŘESVĚDČIT NAŠE NÁSLEDOVNÍKY K PŘIJETÍ SPRAVEDLIVÉHO A SPRÁVNÉHO PŘÍSTUPU K SENIORŮM. MĚLI BYCHOM VYUŽÍT VŠECH MOŽNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, KTERÉ JSOU NÁM DÁNY K OCHRANĚ A PROSAZOVÁNÍ PRÁV SENIORŮ.

MŮŽE TO ZNÍT JAKO FRÁZE, ALE OPRAVDU TO PLNĚ ZÁLEŽÍ NA NÁS SAMOTNÝCH, JAK SILNĚ DEMONSTRUJEME POTŘEBU MODIFIKACE POHLEDU MĚNÍCÍCH SE SPOLEČNOSTÍ A JEJICH STRUKTUR S OHLEDEM NA STOUPAJÍCÍ POČET SENIORŮ. MUSÍME SI BÝT VĚDOMI TOHO, ŽE NYNÍ NEBOJUJEME JEN VE PROSPĚCH SOUČASNÉ GENERACE SENIORŮ, ALE TAKÉ VE PROSPĚCH TĚCH, KTEŘÍ NASTOUPÍ PO NÁS. A TO JE NÁŠ CÍL.

Ljubljana 6.května 2016 – Mezinárodní konference na téma

„SENIORSKÉ ORGANIZACE, JEJICH EFEKTIVITA A VLIV NA SPOLEČNOST“

Miloslav Vajs – zástupce SDČR v EURAG

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *