Archiv pro rubriku: EURAG

„SENIORSKÉ ORGANIZACE, JEJICH EFEKTIVITA A VLIV NA SPOLEČNOST“

LIDSTVO NA SVĚTĚ RAPIDNĚ STÁRNE. LIDÉ VE VĚKU 60 A VÍCE TVOŘÍ DNES JIŽ VÍCE NEŽ 11% SVĚTOVÉ POPULACE. V SAMOTNÉ EVROPĚ SE POPULACE OSOB VE VĚKU 65+ VÍCE NEZ DVOJNÁSOBÍ BĚHEM PŘÍŠTÍCH 50 LET. MŮŽEME TEDY ŘICI, ŽE ŽIJEME V DOBĚ ZNAČNÉHO RŮSTU POČTU SENIORŮ. VZHLEDEM K TÉTO SKUTEČNOSTI SE ZÁVAZKY STÁTŮ A VLÁD SMĚŘUJÍCÍ K OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV STARŠÍCH OSOB  MUSÍ STÁT PRIORITOU.

NIKDO Z NÁS NEPOČÍTAL PŘED LÉTY S TÍM, ŽE LIDÉ BĚŽNĚ DOSÁHNOU VĚKU 90 A VÍCE.  KONSTATUJEME, ŽE JE TO DOBA ZÁSADNÍCH DEMOGRAFICKÝCH ZMĚN VE SVĚTĚ A MUSÍME TEDY VĚDĚT, ŽE STRUKTURA POPULACE VE VZTAHU K VĚKU SE MĚNÍ. RUKU V RUCE S TĚMITO ZMĚNAMI SE MUSÍ PŘIZPŮSOBIT I STATUS STARŠÍCH OSOB. VÍME VŠAK, ŽE TO NENÍ OTÁZKA NĚKOLIKA LET. SPOLEČNOST MUSÍ BÝT PŘIPRAVENA VNÍMAT STOUPAJÍCÍ POČET SENIORŮ A MUSÍ RADIKÁLNĚ ZMĚNIT POHLED NA NĚ, ZMĚNIT STRATEGII A PŘIZPŮSOBIT EKONOMIKU A VŠECHNY ATRIBUTY KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA OBČANŮ.

MY, HOSTÉ TOHOTO ZASEDÁNÍ JSME VĚTŠINOU ZÁSTUPCI „STŘÍBRNÉ“ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI SENIORSKÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ JSOU NEBO BY MĚLY BÝT ZÁKLADNOU VŠECH SNAH PRO UZNÁNÍ NEODMYSLITELNÝCH PRÁV SENIORŮ. NAVÍC JSME ROVNĚŽ ČLENY NEBO DELEGÁTY NEJSTARŠÍ EVROPSKÉ ASOCIACE STARŠÍCH OSOB (EURAG), JEJÍŽ ZÁKLADNÍ CÍL JE POSILOVAT A PROSAZOVAT PRÁVA SENIORŮ. TUDÍŽ JSME ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDNI ZA ROZVÍJENÍ A ÚSPĚŠNOST NAŠÍ MISE NA POLI SENIORSKÉHO HNUTÍ. MY VŠICHNI ZŘEJMĚ ZNÁME PRAVIDLA A PRÁVA SEPSÁNA DO LISTINY „LIDSKÝCH PRÁV“ A TAKÉ DO „CHARTY“ OSN, ALE POLOŽME SI OTÁZKU,  ZDA  JE TAKÉ ZNAJÍ VŠECHNY NAŠE VLÁDY A JEJICH ČLENOVÉ? PLNÍ SVÉ SLIBY A MAJÍ SKUTEČNÉ ÚMYSLY ZLEPŠIT ŽIVOTNÍ PODMÍNKY SENIORŮ?

ZAČNĚME HLEDAT ODPOVĚDI SAMI U SEBE. BLIŽŠÍ POHLED NA NAŠE AKTIVITY JIŽ MŮŽE NAPOVĚDĚT, JAK SPOLEČNOST A JEJÍ VEDENÍ VNÍMAJÍ PROBLÉMY SENIORŮ. JINÝMI SLOVY, JAK INTENZIVNĚ A HLASITĚ HOVOŘÍME O PROBLÉMECH, TAK ZŘETELNÁ BY MĚLA BÝT I ODPOVĚĎ.  TÉMA NAŠÍ KONFERENCE JE EFEKTIVITA SENIORSKÝCH ORGANIZACÍ A JEJICH VLIV NA SPOLEČNOST. MÁME JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST O TOM PRÁVĚ ZDE HOVOŘIT. JSEM SI JIST, ŽE BEZ VÝMĚNY NAŠICH ZKUŠENOSTÍ, BEZ PŘEDÁVÁNÍ PŘÍKLADŮ A NÁZORŮ JSME V NAŠICH SNAHÁCH ZNAČNĚ OMEZENI. PROTO BYCH NYNÍ CHTĚL PŘEDAT NĚKOLIK PŘÍKLADŮ VÝSLEDKŮ ČESKÝCH SENIORSKÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ V NĚKTERÝCH ZE SVÝCH AKTIVIT BYLY ÚSPĚŠNÉ.

EFEKTIVITA JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ SNAHÁM V PŘÍPADĚ, ŽE SE NEOMEZUJEME JEN NA SLOVA. PROTO BYLY V ČESKÉ REPUBLICE ZALOŽENY DÁVNO ORGANIZACE JAKO SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, ABY JEDNALY S RELEVANTNÍMI OSOBAMI A SKUPINAMI V NAŠÍ VLÁDĚ A S OSOBNOSTMI VEŘEJNÉHO SEKTORU. DOKÁZALI JSME NAPŘÍKLAD POSÍLIT ÚČAST NAŠICH ČLENŮ V RADĚ TV JAKO PORADENSKÝ ORGÁN PRO SESTAVOVÁNÍ VHODNÝCH PROGRAMŮ TÝKAJÍCÍCH SE SENIORŮ.  NÁŠ PŘEDSEDA JE OSOBOU JEDNAJÍCÍ V RADĚ VLÁDY O PENZIJNÍM SYSTÉMU, MÁME PRAVIDELNÁ JEDNÁNÍ S MINISTRY A KRAJSKOU SAMOSPRÁVOU, VYDÁVÁME MĚSÍČNÍK „DOBA SENIORŮ“. TĚMITO AKTIVITAMI JSME DOSÁHLI NĚKTERÝCH ZÁSADNÍCH, ALE STÁLE JEŠTĚ DÍLČÍCH ÚSPĚCHŮ. NAPŘÍKLAD JSME VE STADIU JEDNÁNÍ S VLÁDOU O PŘIJETÍ „ZÁKONA O SENIORECH“, JEHOŽ SCHVÁLENÍM BYCHOM SI ZAJISTILI VĚTŠÍ SVOBODU VE FINANCOVÁNÍ NAŠICH AKTIVIT, DOSÁHLI BYCHOM VÍCE UPŘEDNOSTNĚNÍ A BENEFITŮ PRO SENIORY VE SPOLEČNOSTI.

POMOHLI JSME PROSADIT ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ, PODÍLELI JSME SE NA PROCESU ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH POPLATKŮ,   DALI JSME PODKLADY A PODNĚT PRO SNÍŽENÍ DPH NĚKTERÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB AJ.. JE NÁS V ČESKÉ REPUBLICE TÉMĚŘ 2,5 MILIONŮ DŮCHODCŮ, COŽ JE OBROVSKÁ SÍLA, 1/5 POPULACE Č.R. A MŮŽEME BÝT HRDI NA TO, ŽE PRÁVĚ NAŠE ORGANIZACE (SDČR I RS ČR) JE PŘÍZNIVĚ OSLOVUJÍ.  NAŠE DŮCHODCOVSKÉ ČI SENIORSKÉ ORGANIZACE TUDÍŽ MAJÍ VELKÝ VLIV A DOPAD NA SPOLEČNOST, KTERÁ NÁS VNÍMÁ A POVAŽUJE ZA SVÉ MLUVČÍ. A ŘEKNĚME SI UPŘÍMNĚ, BYLO BY VELICE SLOŽITÉ IGNOROVAT TAKOVOU MASU OBYVATELSTVA, KTERÁ MŮŽE OVLIVNIT JAKÉKOLIV DĚNÍ V ZEMI, JAKO TŘEBA VOLBY. CHCI BÝT JIST, ŽE PRÁVĚ NAŠE VLÁDA SI JE DOBŘE VĚDOMA DŮLEŽITOSTI A POZICE SENIORŮ V NAŠÍ SPOLEČNOSTI A BUDE, TAK JAKO DOSUD, SPOLUPRACOVAT S NÁMI I V BUDOUCNU.

NICMÉNĚ A NAVZDORY DÍLČÍM ÚSPĚCHŮM STÁLE JEŠTĚ MÁME DALEKO K ÚPLNÉ SPOKOJENOSTI. JE ZDE JEDEN VÝZNAMNÝ MOMENT – MEZIGENERAČNÍ A SOCIÁLNÍ VZTAHY, KTERÉ BY MĚLY BÝT PRIORITOU STAVĚNÉ STRATEGIE KTERÉKOLIV ZEMĚ A VLÁDY. V MNOHA ZEMÍCH JEŠTĚ PŘEŽÍVÁ OBECNĚ NÁZOR, ŽE SENIOŘI JSOU POVAŽOVÁNI ZA SKUPINU POPULACE, KTERÁ MÁ JIŽ SVŮJ ŽIVOTNÍ ZENIT ZA SEBOU A JSOU I PŘÍTĚŽÍ A PŘEKÁŽKOU ROZVOJE KONKRÉTNÍ ZEMĚ. PROTO MUSÍME, POKUD SE S TAKOVÝM NÁZOREM SETKÁME PODPOŘIT A VYVOLAT VEŘEJNÝ DIALOG S MLADŠÍ GENERACÍ A PŘESVĚDČIT NAŠE NÁSLEDOVNÍKY K PŘIJETÍ SPRAVEDLIVÉHO A SPRÁVNÉHO PŘÍSTUPU K SENIORŮM. MĚLI BYCHOM VYUŽÍT VŠECH MOŽNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, KTERÉ JSOU NÁM DÁNY K OCHRANĚ A PROSAZOVÁNÍ PRÁV SENIORŮ.

MŮŽE TO ZNÍT JAKO FRÁZE, ALE OPRAVDU TO PLNĚ ZÁLEŽÍ NA NÁS SAMOTNÝCH, JAK SILNĚ DEMONSTRUJEME POTŘEBU MODIFIKACE POHLEDU MĚNÍCÍCH SE SPOLEČNOSTÍ A JEJICH STRUKTUR S OHLEDEM NA STOUPAJÍCÍ POČET SENIORŮ. MUSÍME SI BÝT VĚDOMI TOHO, ŽE NYNÍ NEBOJUJEME JEN VE PROSPĚCH SOUČASNÉ GENERACE SENIORŮ, ALE TAKÉ VE PROSPĚCH TĚCH, KTEŘÍ NASTOUPÍ PO NÁS. A TO JE NÁŠ CÍL.

Ljubljana 6.května 2016 – Mezinárodní konference na téma

„SENIORSKÉ ORGANIZACE, JEJICH EFEKTIVITA A VLIV NA SPOLEČNOST“

Miloslav Vajs – zástupce SDČR v EURAG

EURAG V Paříži

Podzimní zasedání EURAGu se uskutečnilo v Paříži, ve dnech 14.-18. října 2015. Zúčastnilo se ho 25 zástupců národních společností pro seniory z 10 zemí Evropy (Francie, Německo, Rakousko, Litva, Česko, Estonsko, Anglie, Wales, Izrael, Island). Zasedání bylo výjimečné nejen proto, že bylo uskutečněno poprvé v novodobé historii EURAGu v tomto překrásném městě, ale hlavně proto, že na Konferenci se jednalo o seniorech na téma „Stárnutí je také zábava“.  Hostiteli akce byly francouzské organizace pro seniory „E-seniors“, „Too young to retire“ a „Old up“.  Organizace, které mají dlouholetou zkušenost z práce se seniory. Hosty Konference pořádané na uvedené téma byli mj. zástupce primátora 4. arrondissmentu Paříže, zástupce OSN pro věci seniorů, na pozvání viceprezidenta rovněž zástupce Velvyslanectví ČR ve Francii a zhruba 120 účastníků, členů francouzských seniorských organizací oblasti střední Francie a Paříže a další. Bylo to úžasné, všichni měli možnost se po oficiální částí konference seznámit detailně s aktivitami hostitelských organizací a zúčastnit se pořádaných akcí.

To nejlepší čekalo zájemce v podobě neuvěřitelné prezentace „Memory training“, kterou předvedla v rámci programu Konference pod hlavičkou EURAG Memory Training Center generální sekretářka EURAGu, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, Ing. Steinová. Zhruba třicet zahraničních posluchačů-zájemců o tréning se zapojilo do akce, kterou Ing. Steinová provádí úspěšně po celém světě. Výsledkem 90ti minutové prezentace byl enormní zájem o provádění této akce ve Francii a v jiných zemích, jejichž zástupci se prezentace zúčastnili.

Česká strana přijela s jasným cílem – dosáhnout podpory EURAGu s navrhovaným Zákonem o seniorech v ČR a zejména s jeho částí o financování seniorských organizací ze Státního rozpočtu. Generální rada EURAGu souhlasila a podpora byla vyjádřena. Bude předána Radě Vlády Dr. Z. Pernesem na jejím nejbližším zasedání. Přispěli jsme rovněž referátem o Začlenění seniorů do společnosti, což bylo hlavní téma následující veřejné konference.

Prof. MUDr. Kalvach přednesl návrh na přijetí rezoluce o regulovaném postoji Evropy k přílivu uprchlíků, která by měla být odeslána špičkám EU. České zastoupení tak vyjádřilo svůj postoj k současné situaci v Evropě a vystupovalo zcela jednotně. V rámci našeho jednání jsme přijali pozvání od společnosti Google France, která nás informovala o spolupráci s francouzskou společností E-seniors a o tom, jak taková spolupráce v praxi vypadá.  E-Seniors podporují aktivity seniorů prostřednictvím počítačů, přičemž jim nejde o to, aby senioři strávili velký čas před obrazovkou, ale o to, aby to, co uvidí, uměli vyhodnotit, doporučit a zpracovat ve svůj prospěch. Jde jim o docílení plné počítačové gramotnosti i mezi seniory, kteří nemají k této technice mnohdy příliš vřelý vztah. Moderní způsoby komunikace však tyto vědomosti vynucují. Prostě, velmi užitečná práce.

Samotná návštěva v paláci Google International Cultural Center byla velkým zážitkem. Centrum má sbírku tisíců elektronicky archivovaných, světově uznávaných malířských děl, která lze díky dataprojekci pozorovat v nejjemnějších detailech. V takových, které jsou prostému oku v realitě nedostupné, nebo ve freskách chrámových budov částečně zakryté.

Francouzská strana využila možnosti představit společnost EURAG, jako hlavní organizaci vyvíjející aktivity ve prospěch seniorů. Oba dva dny jednání přinášely pozitivní závěry a otevřely další okruhy aktivit mezinárodních seniorských organizací, které je nutné přenášet do národních organizací pro další využití k jejich aktivitám.  České strana zastoupená zástupcem RS ČR, viceprezidentem a generální sekretářkou Euragu dodala projednávaným tématům potřebnou razanci.

Miloslav Vajs – vice-prezident EURAG a zástupce SDČR

Jarní zasedání Generální rady EURAG 1. a 2. května 2015

Jarní zasedání Generální Rady EURAG se uskutečnilo ve dnech 1.-2.5.2015 a jeho hostitelem byl německý člen EURAGu, organizace důchodců Sozialwerk Berlin. Účast na zasedání v krásném prostředí sídla organizace byla vysoká, celkem 25 členů z 13 zemí.

Zasedání GR bylo věnováno mimo jiné diskuzi o budoucí strategii EURAGu, přednesené prezidentem D.Jarré. Příslušný dokument bude podroben rozboru a diskuzi a získá  definitivní podobu na podzimním zasedání v Paříži v říjnu 2015, po jehož odsouhlasení bude vyvěšen na webové stránky EURAGu.  Vzhledem k tomu, že členy organizace se za posledních deset let stalo mnoho nových organizací, zejména pak z Východní Evropy, bude předmětem jednání na podzim rovněž otázka úpravy stanov. Generální rada byla seznámena se zahájením nové webové stránky Euragu

www.eurag-europe.net

 která byla na zasedání demonstrována.

V průběhu diskuzí na GR vystoupila řada zástupců národních organizací. Česká strana v osobě Generální Sekretářky ing.D.Steinové hovořila jednak o počtu a místech provádění kurzů školení paměti seniorů – Memory training- , kterému je věnována část nové webové stránky, a dále byl přenesen příspěvek o dílčích úspěších českých seniorů-důchodců.  Smyslem této prezentace byla kromě seznámení členských organizací s aktivitami českých organizací důchodců také výzva všem členům EURAGu, aby ve svých příspěvcích uváděli nejen negativní, ale zároveň i pozitivní výsledky své činnosti, kterými by demonstrovali směr aktivit a dávali možné příklady, jak jich dosáhnout, ze kterých by bylo možné se poučit.

EURAG má v současné době 44 členů z 25 zemí Evropy + Izrael včetně 3 individuálních členů.

Součástí zasedání organizace je již tradiční konání Konferencí na téma, které stanoví hostitelská organizace s přihlédnutím k palčivosti problémů, se kterými se místní důchodci setkávají v každodenním životě. Jarní konference  proběhla na téma ” Dosažitelnost zdravotní péče pro seniory”, a své příspěvky prezentovali zástupci Německa, dále pak hovořili zástupci Švýcarska, Izraele, Holandska, Ukrajiny, Polska a Francie. Zejména situace prezentována Ukrajinským zástupcem byla velice emotivní a zdůraznila nutnost solidarity všech zemí s občany východní části Ukrajiny, kde lékařská péče prakticky vymizela. Všechny příspěvky budou postupně zveřejněny na webové stránce EURAGu. Konference se uskutečnila za přítomnosti zástupců místních organizací, zástupců města Berlín-Charlottenburg, kteří ve svých vystoupeních podpořili snahy organizace důchodců Sozialwerk Berlín o zlepšení postavení důchodců v německé společnosti.

Na závěr pobytu byli účastníci Konference přijati starostou čtvrti Charlottenburg v jeho sídle. Bylo to milé přijetí, ze kterého může vyjít i navázání družby této části Berlína s Prahou na úrovni důchodcovských organizací.

Zasedání splnilo svůj cíl zejména v otázce diskuze ohledně budoucí strategie, která by se měla opírat jednak o klasické body činnosti a aktivity EURAGu zakotvené ve stanovách, ale také o nové prvky z oblasti spolupráce s výrobci zdravotní a jiné techniky, jejímž finálním či potenciálním konzumentem jsou senioři, kteří by mohli vystupovat v roli posuzovatele výrobků. Toto se bude provádět na národních úrovních a bude definitivně přijato na podzimním zasedání Generální Rady.

Výňatek z diskuzního příspěvku zástupce SDČR v EURAGu: (Miloslav Vajs, Vice-President EURAGu)

Jedna ze základních myšlenek charakterizujících naši činnost (EURAG) je vzájemně si pomáhat, vyměňovat zkušenosti a vést vzájemnou diskuzi. Proto bych se s vámi rád podělil o zkušenosti z aktivit českých důchodců. Naše seniorské organizace patří bezesporu mezi nejlépe organizované v Evropě. Velký počet dobrovolníků, organizací a klubů ze všech regionů se dalo dohromady pod velkou organizaci – Svaz důchodců ČR, jehož jsem zástupcem v EURAGu, a vytvořili tak jednu z nejsilnějších českých důchodcovských organizací s počtem 23000 členů. V čele organizace jsou zkušené osoby, které zpracovávají podněty, připomínky a návrhy členů pro předsednictvo a předsedu, který je mluvčím organizace ve vztahu k centrálním orgánů. Touto cestou má organizace a její členové možnost a příležitost ovlivňovat rozhodnutí orgánů v procesech týkajících se důchodců, nebo například ovlivňovat obsah TV vysílání. 

Výsledky jsou hmatatelné. Čeští senioři sdruženi pod Radou Seniorů ČR byli přizváni do sociální diskuze a stali se partnery politických stran, jiných nestátních organizací, regionálních institucí apod. Účastnili se mnoha jednání s kompetentními orgány ČR a nakonec dosáhli zvýšení valorizace důchodů, zrušení poplatků za návštěvu lékaře, snížení DPH za léky a knihy. Připravujeme návrh Zákona o seniorech zdůrazňující důležitý moment – financování důchodcovských organizací ze státního rozpočtu. Dále Zákon o sociálním bydlení, jednáme o statutu „chráněné osoby“ seniora. Jsme jistě ještě daleko od spokojenosti. Před námi je řada problémů k diskuzi, jako například uznání pojmenování „zdravý senior“, odbourání diskriminace v záležitosti povolení řízení motorových vozidel ve vztahu k věku, ale věříme, že i toho dosáhneme. 

Miloslav Vajs, Praha, květen 2015

EURAG v Evropském parlamentu

    Dne 3. prosince 2013 se v Evropském Parlamentu v Bruselu konala konference pod názvem „Nástroje pro posílení práv seniorů v Evropě“.  Pro Eurag (Mezinárodní Evropská organizace seniorů) byla tato konference, iniciována europoslanci Slovinska mimořádně přínosná, jelikož se na ní podílel samotný Eurag a v rámci diskuze vystoupil i jeho prezident p. Dirk Jarré.

V průběhu celodenní konference se ve dvou panelech hovořilo a diskutovalo o politice související s právy starších lidí a seniorů, o tom, zda je účinnější centralizovaný přístup k řešení jejich problémů, či více rozptýlený. Velká část konference byla věnována úmluvě Spojených národů.  Z úst diskutujících zazněly i konkrétní příklady z praxe týkající se aktivního občanství, sociálního začlenění, antidiskriminace, sociální ochrany starších osob jak na evropské, tak i národní úrovni.

Nechejme zaznít některé výroky diskutujících:

 • Otázky související se starší generací a seniory jsou stále naléhavější v kontextu demografických změn
 • Starší věk už dávno není rozsudkem smrti. Senioři chtějí a musejí být zapojováni do sociálního dialogu a podílet se na utváření a fungování společnosti (Ivo Vajgl)
 • Senioři nemají možnost si přivydělat k penzi. Stěžuje jim to legislativa. EU nemá veřejné soutěže pro dobrovolnické organizace (Matej Kozuch)
 • Ve Švédsku bude platit od 1.1.2014 zákon proti věkové diskriminaci na trhu práce!!! (C.Wikstrom)
 • Mezinárodní legislativa o lidských právech dostatečně neochraňuje práva seniorů. Je to univerzální problém, který vyžaduje univerzální řešení. Tím je právě nová úmluva OSN, která není novou úmluvou, ale mluví o uplatnění práv stávajících = zákaz diskriminace (Ellen Graham)
 • V souvislosti s úmluvami OSN neexistuje mezinárodní soud,  ke kterému  by lidé mohli podávat své stížnosti. Je rozdíl MÍT PRÁVA a UŽÍVAT TĚCHTO PRÁV.  Nespravedlnost znamená, když se se sobě rovnými zachází nerovně. Image seniorů je- nemocní, zapomětliví, pomalí……ale senioři mají co nabídnout:  moudrost, zkušenost, odpovědnost. Co je zásadní ?: vytvořit společnost pro všechny věkové kategorie, chápat lidskou důstojnost, respektovat různorodost společnosti, nepovyšovat jednu skupinu nad druhou, pečovat o zranitelné, odstranit překážky a bariéry, tlačit na vlády, aby podporovala participační demokracii (Dirk Jarré-prezident Eurag)
 • Diskuze ohledně nové úmluvy OSN jsou kontroverzní. Otázku práv seniorů by však hodně zviditelnila. Mnoho členských států vyčkává, co se bude dít na evropské úrovni, ale např.Švédsko začalo jednat samo a má výsledky (J.Jařab  – úřad Nejvyššího Komisaře pro Lidská práva).

Konference se nemohl zúčastnit žádný člen Euragu z ČR. Proto jeho národní zástupci iniciovali operativně přítomnost europoslance nebo jeho zástupce na této konferenci. Výsledkem je, že asistentka europoslance JUDr.R.Falbra, který byl v dobu konání konference na služební cestě mimo Bruxelles, paní I.Nohlová se velice ochotně a odborně zhostila této úlohy a podala vyčerpávající informaci o konferenci, jejíž výňatky právě čtete. Patří jim oběma velký dík a uznání.

Pro všechny je ale velice důležitý moment ten, že Eurag využívá možností a nabídek hovořit o problémech seniorů na půdě Evropského parlamentu a tím podporuje zároveň i snahy  českých seniorů v prosazování jejich oprávněných požadavků.

Miloslav Vajs – zástupce SDČR v Euragu
Praha, prosinec 2013

V lotyšském hlavním městě se konalo podzimní zasedání EURAGu

eurag.jpg

    Podzimní zasedání EURAGu je za námi. Konalo se ve dnech 24. – 28. 10. 2013 v Lotyšsku, v hlavním městě Rize. Místní členská organizace RASA se zhostila svého hostitelského úkolu s naprostou dokonalostí a dokázala využít přítomnosti Generálního shromáždění EURAGu ke zdůraznění role seniorů ve společnosti. Na zasedání pozvala přední představitele společenského a politického života města, kteří tak měli možnost vyslechnout si z úst diskutujících jejich příspěvky, týkající se seniorské populace. Lotyšská organizace tak ukázala cestu, kterou by se další zasedání EURAGu měla ubírat. Česká delegace  toto konstatuje s velkým potěšením, jelikož její příspěvky do diskuze poukazovaly mj. rovněž na tento důležitý fakt – zvýraznění role a postavení EURAGu v evropské společnosti.

Pracovního zasedání se zúčastnili zástupci těchto zemí: Albánie, Anglie, Belgie, Česká Republika, Lotyšsko, Německo a Slovensko. Po úvodní zahajovací řeči prezidenta ERAGu p. Dirk Jarré a po zhodnocení výsledků za uplynulé období přistoupili zástupci organizací a zemí k doložení svých aktivit a předložení svých návrhů a připomínek k činnosti EURAGu. Česká strana v zastoupení p. M. Hemzala a M. Vajse zdůraznila nesociální postoj bývalé vlády k seniorské populaci se zaměřením na výsledky 2. sjezdu Rady seniorů ČR, zakotvené v jeho Programovém prohlášení, a to zejména na zastavení zhoršování sociálního postavení a kvality života českých seniorů, na nedomyšlené a nesociální reformy ve zdravotnictví, na zhoršený přístup seniorů ke kultuře,  na nedostatečnou finanční podporu státu, nízkou valorizaci penzí apod. Ve své druhé části vyzvala česká delegace ke zkvalitnění činnosti EURAGu, který obrazně řečeno přestoupil do druhé poloviny svého života (51 let existence) a mezi ostatními mladšími organizacemi zabývajícími se seniorskou problematikou by měl zaujímat vedoucí postavení. Proč tomu tak dle názoru českých zástupců v EURAGu vždy není, podrobil rozboru p. M. Vajs. Zdůraznil, že mezinárodní organizace EURAG musí zkvalitnit svou činnost od prezidenta až po jeho řadové členy, musí více zapojovat do činnosti národní organizace v prosazování zájmu seniorů na základě EURAGem přijatých závěrů na zasedáních, musí se viditelně objevovat na webových stránkách. Musí také využívat přítomnosti vedoucích představitelů EURAGu na zasedáních k zajišťování jejich diskuzí a jednání s místními institucemi, ministerstvy a vládními činiteli s cílem dosažení zlepšení postavení seniorů v dané zemi a v neposlední řadě k pomoci v zajišťování finančních prostředků jak pro samotnou činnost EURAGu, tak pro seniorské organizace v každé konkrétní zemi.  Představenstvo EURAGu by mělo využít svého statusu a rozvinout aktivnější jednání s EU a jejími institucemi zejména v otázce hlubšího pochopení seniorské problematiky a otevření možnosti čerpání prostředků z EFS pro účely konkrétní pomoci seniorům členských organizací (ale zejména postsocialistických zemí) ve financování sociálního bydlení, účasti na kulturních a ozdravovacích akcích apod. Výstupy ze zasedání budou zpracovávány v krátké době a budou k dispozici členským organizacím pro jejich další využití, stejně tak jako budou předkládány ve vhodné podobě národním vládám, či institucím zabývajícím se seniorskou problematikou.

Oba příspěvky byly přijaty s pochopením a na jejich základě byly přijaty konkrétní závěry. Dosavadní zasedání měla ve svém programu jednacích dnů různá „horká“ témata, ze kterých však pro jejich různorodost nebylo dobře možné provést závěry do další práce. Proto byl přijat náš návrh na stanovení jednoho stěžejního tématu pro všechny zúčastněné strany. Na základě přednesených příspěvků bude možné následně porovnávat výsledky a provést jejich analýzy a výstupy pro další využití. Další hostitelská země bude rovněž zvát na zasedání zástupce důležitých institucí své země a přítomných mezinárodních organizací. Pro jarní zasedání v Albánii v Tiraně v dubnu 2014 bylo na místě přijato téma : „EURAG a boj proti chudobě“.

Zasedání nebylo jen o práci. RASA a její členové doslova toužící po vzájemné výměně zkušeností a osobním přátelství zorganizovala závěrečný den výlet do blízkého sportovně-kulturního centra v městečku Sigulda, které je mj. známo svou největší evropskou bobovou dráhou. Pro nás bylo překvapením to, že Lotyši mají v novodobé historii tohoto sportu cca 75 medailí ze světových a evropských soutěží. Jistě není tajemstvím, že v příštím roce se uskuteční výměnný pobyt seniorů ČR a Lotyšska.

Česká delegace na závěr jednání předala děkovný dopis předsedy Rady seniorů ČR Dr. Zdeňka Pernese  prezidentovi EURAGu p. Dirk Jarré za jeho účast na 2. sjezdu RS ČR, jeho příspěvek a aktivní přístup k řešení seniorské otázky v Česku. Dopis byl přijat s velkým potěšením a osobním závazkem v pokračování tohoto směru aktivit prezidenta EURAGu.

Celkově vyzněly závěry zasedání EURAGu pozitivně, jelikož byly přijaty nové prvky v jeho činnosti. Vstupem slovenského zástupce do řad členských organizací EURAGu a jeho příspěvkem byly navíc posíleny snahy našich dvou zemí o zvýšení aktivit této mezinárodní organizace  směrem k důraznějšímu řešení složitých sociálních otázek seniorů právě v těchto zemích.

Milan Hemzal, Miloslav Vajs

riga_1.jpg

Sigulda

riga_2.jpg

Připraven k boji za valorizaci důchodů

Zpráva o jednání EURAGu ve dnech 19. – 20. dubna 2013 v Luxembourg

    Ve dnech 19. a 20. dubna 2013 bylo 22 delegátů členských organizací EURAGU z 10 zemí Evropy přítomno na letošním prvním zasedání v Lucembursku. Zastoupeny byly státy Lucembursko, Německo, Holandsko, Česká republika, Izrael, Albánie, Velká Británie, Estonsko, Island a Ukrajina. Hostitelská země, město a členská organizace EURAGu – Amiperas – poskytla prostory svého klubu k jednání. Amiperas je největší organizací, která hájí zájmy seniorů v Lucembursku a vzhledem k nevelkému počtu obyvatel a koncentrace politického dění státu do hlavního města má velmi krátkou cestu k politikům. Členové organizace platí příspěvek 4 euro ročně. Organizace dostává pravidelný příspěvek od Ministerstva pro rodinu ve výši 50 tisíc eur ročně. Klubu využívají členové jak pro jednání, tak pro vzájemná setkání. Klub také nabízí možnost stravování pro seniory. Bylo možné jen závidět této organizaci vztah s politickými a hospodářskými strukturami státu, provázený úctou, vyjadřovanou seniorům.

První letošní zasedání v čele s prezidentem EURAGu panem Dirk Jarré bylo poznamenáno neobvyklou režií programu, kterému vévodila tzv. „horká témata“, přednášená zástupci organizací a států. Nutno zdůraznit, že tento koncept byl vytvořen generální sekretářkou EURAGu Ing. Danou Steinovou a setkal se s obrovským zájmem přítomných. Nikdo si nenechal ujít příležitost informovat přítomné o problémech a postavení seniorů, se kterými se setkávají ve svém každodenním životě ve svých zemích.

Jmenuji některé z nich: Benefity důchodců v Anglii; Jak chránit důchodce v Holandsku; Sousedská solidarita v Německu;  Studium starších osob v Estonsku;  Jak pomoci dostat se z izolace – Izrael;  Jak bojovat proti zneužívání důchodců v Anglii;  Budoucnost potřebuje zkušenost – Německo; Požadavky na zdravotní péči – Česká republika;  Sociální politika, sociální a nájemné bydlení – Česká republika;  Aktivní stárnutí v aktivní společnosti – Albánie;  Politická participace seniorů v lokálních společnostech v Německu;  Důchodová reforma a mezigenerační vztahy – Holandsko.

Většina příspěvků byla prokládána konkrétními příklady a návrhy na řešení. Překvapující byla jednotnost názorů a mnohdy i problémů a příspěvky vyvolávaly rozsáhlou diskuzi.

V obou českých příspěvcích jsme poukázali na neúnosné antisociální kroky, kterými české vládní orgány přetěžují životaschopnost starší generace. Ukázali jsme tabulky narůstajícího podílu služeb ve zdravotnictví, které v rozporu s principem solidarity jsou stále více financovány z prostředků postiženého. Vyslovili jsme nezbytný požadavek, aby služby ve zdravotnictví i v sociálním a nájemním bydlení byly koncipovány na solidárním pochopení pro křehkou biologickou i ekonomickou situací starých lidí. Příspěvky byly diskutovány a dočkaly se plného souhlasu všech účastníků.

Pro mnohé z delegátů byly překvapující informace některých zemí, ve kterých senioři požívají na rozdíl od nás značných benefitů, které jim umožňují splynout se společností, ale přitom té společnosti nejsou evidentně na obtíž. Jednání poskytlo vzácnou příležitost porovnat si životní podmínky důchodců v jednotlivých státech.

Netvrdíme, že se chceme srovnávat rovnou s nejbohatšími státy v absolutních číslech. Zajímavá je však proporce ohleduplnosti a solidarity, kterou seriózní společnosti poskytují:

Izrael – manželé důchodci, žijící ve společné domácnosti, platí jen jedno zdravotní pojištění

Německo – vytvářejí se a někde již existují organizované skupiny tzv. sousedské seniorské pomoci pro případ nemoci, úklidu, zdravotního dozoru, nákupů apod.

Anglie – důchodci, kteří nedosáhnou na průměrný důchod, obdrží benefity v podobně snížených cen na nákupy. Navíc dostávají celoplošně příspěvky na otop v zimních měsících ve výši 240 liber/domácnost, mají bezplatnou dopravu po celé Anglii, bezplatný předpisů léků, bezplatné léčení, bezplatné vyšetření zraku, od 75 let bezplatný příjem TV a rádio

Lucembursko – důchodcovská organizace Amiperas má bezplatně přidělen časový prostor v Radiu Luxembourg

Německo – lokální rádiové stanice vysílají 2x měsíčně program, vztahující se k problémům seniorů oblastí

Debaty dospěly ke společnému přesvědčení, že dosud duševní a fyzický potenciál seniorů, jejich profesionální i společenská zkušenost a morální kredity nejsou dosud v mnoha státech doceněny. Dokonce dospěly i k tomu, že v řadě států jsou lidé nad 65 let nepřípustně ignorováni, nevkusnými ekonomickými zákony často vyřazování ze společnosti a dotlačeni až na kraj bídy a zoufalství.

V našich příspěvcích zazněla rovněž výzva, adresována jak EURAGu, tak i jeho prostřednictvím jiným mezinárodním organizacím pro seniory s cílem zajištění či vyčlenění finančních prostředků z evropských fondů pro cílovou skupinu seniorů. Za tímto účelem jsme předložili návrh k udělení silného mandátu prezidentovi EURAGu pro jednání s jinými evropskými organizacemi v této záležitosti.

Prezidentovi EURAGu panu Dirk Jarré bylo předáno osobní pozvání předsedy Rady seniorů České republiky Dr. Pernese na 2. sjezd Rady seniorů ČR a pozvání bylo přijato.

Miloslav Vajs, zástupce Svazu důchodců ČR v EURAGu

EURAG – zasedání předsednictva v Praze dne 29. 3. 2012

European Federation of Older Persons byl založen v r. 1962 a je největší nestátní organizací Seniorů v Evropě. Reprezentuje 132 členů ze 32 zemí Evropy a miliony občanů seniorů. Má konzultativní status s OSN.

Zahájení provedl prezident EURAG p. Dirk Jarré a generální sekretářka pí Dana Steinová. Zasedání bylo vedeno v angličtině Přítomní byli seznámeni s agendou zasedání, se závěry posledního zasedání, aktivitami EURAGuPřítomní se představili a zároveň byli uvedeni noví členové rady – Ukrajina (UA) a Albánie (ALB)Celkově byly zastoupeny tyto státy: Albánie, Belgie, Česká republika (Ing. Pospíšil za SDČR, M. Vajs za SDČR – nový člen, prof. MUDr. Kalvach CSc. za Radu seniorů), Holandsko, Island, Kypr, Německo, Velká Británie. Všichni zástupci se krátce představiliV r. 2012 budou konány tyto akce:Seminář o zdravém stárnutí vers. demence (30. 3. 2012)Seminář pro školitele (16. – 20. 5. 2012)Intenzivní školení paměti (17. – 20. 5. 2012). Všechny semináře jsou platnéMezinárodní setkání seniorů v rámci EURAGu v Praze 17. – 20. 5. 2012Hlavní událostí EURAGu v r. 2012 je oslava 50. výročí založení EURAGu, která se bude konat ve městě GRAZ, Rakousko (Štýrský Hradec) ve dnech 27. – 28. 9. 2012. Prof. Jarré zajistil pro konání akce aulu pro 80 osob v místní VŠ.  Vyzval přítomné ke spolupráci ve financování akce (2 přítomní na místě potvrdili částku 500+500 eur), techniky, překladatelů, a zejména ubytování.  Je nutné počítat s jednoduchostí ubytování, příp. se budou zajišťovat noclehy u rodin místních obyvatel -důchodců. Konkrétní suma není zatím známa, bude předána co nejdříve všem členům Rady prostř. pí D. Steinové.  Za každou zemi mohou být delegováni 2 členové v rámci Rady.Diskuze na téma: „Co je stáří?“ a problémy s ním spojené.  Několik výstižných formulací členů: TA SPOLEČNOST JE DOBRÁ, VE KTERÉ JSOU ODPOVĚDNOSTI, POVINNOSTI I VÝHODY STEJNÉ PRO VŠECHNY.UČENÍ JE REFLEXÍ TOHO, JACÍ JSTEBUĎME HRDI NA SVŮJ VĚK, ZKUŠENOSTI A UČME SE DÁLE NOVÝM VĚCEM A UKLÁDEJME JE DO PAMĚTISTÁRNUTÍ NENÍ PROBLÉM, ALE PROCES.  NEMŮŽEŠ SE ROZHODNOUT, JESTLI SE STANEŠ STARÝM, NEBO NE.ZÁLEŽÍ NA TOBĚ, JESTLI BUDEŠ UMĚT SE STÁŘÍM ZACHÁZETNěkteří členové, zejména noví – UA, ALB a ISL – informovali Radu o svých organizacích a  aktivitách prostřednictvím projekce s mluveným slovemEURAG má snahu o zviditelnění, vystupuje aktivně v různých mezinárodních i nadnárodních institucích, ve kterých hájí a zastupuje zájmy osob starší generace s cílem zajištění poklidného stáří, rozvoje intelektu těchto osob, zajištění péče o ně atd.Bylo zajímavé a poučné slyšet zkušenosti a názory zástupců seniorů z jiných zemí a porovnávat je s podmínkami u násZasedání bylo ukončeno společnou večeří

Miloslav Vajs, člen tiskové komise SDČR

 

 

 

 

EURAG – zasedání předsednictva v Praze dne 29. 3. 2012

eurag.jpg

   European Federation of Older Persons byl založen v r. 1962 a je největší nestátní organizací Seniorů v Evropě. Reprezentuje 132 členů ze 32 zemí Evropy a miliony občanů seniorů. Má konzultativní status s OSN.

 • Zahájení provedl prezident EURAG p. Dirk Jarré a generální sekretářka pí Dana Steinová. Zasedání bylo vedeno v angličtině
 • Přítomní byli seznámeni s agendou zasedání, se závěry posledního zasedání, aktivitami EURAGu
 • Přítomní se představili a zároveň byli uvedeni noví členové rady – Ukrajina (UA) a Albánie (ALB)
 • Celkově byly zastoupeny tyto státy: Albánie, Belgie, Česká republika (Ing. Pospíšil za SDČR, M. Vajs za SDČR – nový člen, prof. MUDr. Kalvach CSc. za Radu seniorů), Holandsko, Island, Kypr, Německo, Velká Británie. Všichni zástupci se krátce představili
 • V r. 2012 budou konány tyto akce:
  • Seminář o zdravém stárnutí vers. demence (30. 3. 2012)
  • Seminář pro školitele (16. – 20. 5. 2012)
  • Intenzivní školení paměti (17. – 20. 5. 2012). Všechny semináře jsou platné
 • Mezinárodní setkání seniorů v rámci EURAGu v Praze 17. – 20. 5. 2012
 • Hlavní událostí EURAGu v r. 2012 je oslava 50. výročí založení EURAGu, která se bude konat ve městě GRAZ, Rakousko (Štýrský Hradec) ve dnech 27. – 28. 9. 2012. Prof. Jarré zajistil pro konání akce aulu pro 80 osob v místní VŠ.  Vyzval přítomné ke spolupráci ve financování akce (2 přítomní na místě potvrdili částku 500+500 eur), techniky, překladatelů, a zejména ubytování.  Je nutné počítat s jednoduchostí ubytování, příp. se budou zajišťovat noclehy u rodin místních obyvatel -důchodců. Konkrétní suma není zatím známa, bude předána co nejdříve všem členům Rady prostř. pí D. Steinové.  Za každou zemi mohou být delegováni 2 členové v rámci Rady.
 • Diskuze na téma: „Co je stáří?“ a problémy s ním spojené.  Několik výstižných formulací členů:
  • TA SPOLEČNOST JE DOBRÁ, VE KTERÉ JSOU ODPOVĚDNOSTI, POVINNOSTI I VÝHODY STEJNÉ PRO VŠECHNY.
  • UČENÍ JE REFLEXÍ TOHO, JACÍ JSTE
  • BUĎME HRDI NA SVŮJ VĚK, ZKUŠENOSTI A UČME SE DÁLE NOVÝM VĚCEM A UKLÁDEJME JE DO PAMĚTI
  • STÁRNUTÍ NENÍ PROBLÉM, ALE PROCES.  NEMŮŽEŠ SE ROZHODNOUT, JESTLI SE STANEŠ STARÝM, NEBO NE.
  • ZÁLEŽÍ NA TOBĚ, JESTLI BUDEŠ UMĚT SE STÁŘÍM ZACHÁZET
 • Někteří členové, zejména noví – UA, ALB a ISL – informovali Radu o svých organizacích a  aktivitách prostřednictvím projekce s mluveným slovem
 • EURAG má snahu o zviditelnění, vystupuje aktivně v různých mezinárodních i nadnárodních institucích, ve kterých hájí a zastupuje zájmy osob starší generace s cílem zajištění poklidného stáří, rozvoje intelektu těchto osob, zajištění péče o ně atd.
 • Bylo zajímavé a poučné slyšet zkušenosti a názory zástupců seniorů z jiných zemí a porovnávat je s podmínkami u nás
 • Zasedání bylo ukončeno společnou večeří

Miloslav Vajs, člen tiskové komise SDČR