Archiv pro rubriku: Kraj Jihomoravský

I JIŽNÍ MORAVA HODNOTILA ČINNOST KRAJSKÉ ORGANIZACE NAŠEHO SVAZU

Stalo se to ve středu 7.června 2017, kdy se v Brně, v krásném prostředí zasedací síně Nové radnice na Dominikánské ulici, sešli zvolení delegáti z 18 organizací Svazu důchodců Jihomoravského kraje. Přivítali mezi sebou zástupce Krajské rady seniorů, jejího předsedu Ing. Milana Hemzala a Františka Špačka, nejvyšší orgán svazu zastupoval Petr Kalábek, předseda Kontrolní a revizní komise Svazu důchodců ČR.

V úvodní zprávě o činnosti za léta 2014 – 2016 si přítomní připomněli zajímavou činnost v mnoha oborech – zájmová činnost, vycházky, zájezdy, návštěvy muzeí, výstavních síní, přednášky, v tomto období se ve všech okresech zvýšil zájem o sportovní činnost. Jsou pořádány akce v klubech, akce okresní, krajské, celostátní, dokonce s účastí občanů soused- ních států, tedy mezinárodní. Všichni berou pohyb jako základ péče o zdraví, potřebné setkávání s přáteli, poznávání dalších zajímavých lidí. Se vzrůstajícím počtem členů rostl i počet těch, kteří organizovali, připravovali činnost, za tuto činnost je třeba si jich vážit, dávat jim najevo zájem o jejich působení. Náš kraj patřil k průkopníkům této činnosti – svědčí o tom nejen to, že jsme ve všech ročnících postoupili až do celostátních kol, v červenci roku 2015, při 2.sportovních hrách, jsme byli organizátory celostátního finále. Uspěli jsme nejen na poli sportovním, ale i jako organizátoři, všemi chválení.

O svých zkušenostech z činnosti svých klubů hovořili delegáti v rozpravě, hovořili i o svých plánech, vyjadřovali přesvědčení, že vedení krajské organizace, které bude zvoleno, bude stejně úspěšné jako vedení dosavadní. Podrobně byli informování o připravovaném finále krajské soutěže sportovců – důchodců, které se ještě v červnu uskuteční v Chudčicich. Předsedkyní KV SDČR byla zvolena Mgr. Alena Kudličková /SDČR Brno-město/, místopřed- sedy Ing. Ladislav Polášek /SDČR Hodonín/ a Mgr. Ludmila Holubová /SDČR Mikulov/, předsedou KKRK byl zvolen Ing. Pavel Haše /SDČR Hodonín/, členy této komise Marta Martáková /SDČR Chudčice/ a Jitka Švecová /SDČR Mikulov/.

PaedDr.Jan Žáček, 1.místopředseda SDČR Brno-město

Sportovní hry Svazu důchodců ČR Jihomoravského kraje

Dne 21. 6. 2017 se konaly v naší obci 5. Sportovní hry Svazu důchodců ČR Jihomoravského kraje.

Místní organizace důchodců celou akci organizačně zajistila, připravila sportoviště, evidenci výkonů a jejich vyhodnocení.

Soutěžilo se v pěti disciplinách (ruské kuželky, šipky, hod kroužky na tyčky, bollo – ball, střelba hokejkou na branku). Zúčastnilo se 7 družstev – Brno-střed, Brno-Tuřany, Brno-Slatina, Mikulov, Břeclav, Hodonín a domácí družstvo Chudčic.

Průměrný věk soutěžících byl 70 roků, nejstaršímu účastníkovi bylo 81 a nejmladšímu 61 let.

Boje byly lité a všichni se snažili dosáhnout co nejlepšího výkonu. V nejprestižnější soutěži pětiboji družstev, zvítězilo domácí družstvo Chudčic, což bylo v historii sportovních her poprvé. Druhé místo patřilo minulému vítězi Brno-Tuřany a třetí příčku vybojoval Mikulov.

Sportovní den proběhl ve velmi příjemné atmosféře. Usměvavé tváře účastníků a jejich pochvala nás velmi potěšila a byla tou největší odměnou za naši práci s přípravou sportovních her.

Děkujeme – obecnímu úřadu Chudčice, který celou akci zaštítil a podpořil, firmě HARTMANN – RICO a Senior pasu za dárky pro účastníky.

SPORTU ZDAR A DŮCHODCŮM ZVLÁŠŤ!!!

Pohybové aktivity členů místní organizace Svazu důchodců ČR v Mikulově

Najít náplň činnosti pro 350 členů různých zájmů je docela oříšek. Takže rozšiřujeme možnosti i pro pohybově zdatné. Již několik let každý týden cvičíme, zúčastňujeme se sportovních soutěží,chodíme na vycházky, každoročně  jezdíme na Tábor na stará kolena. V posledních dvou letech jsme „ se vrhli“ na country tance, protože tam není zcela nutná účast smíšených párů ( co si budeme líčit – muži se zapojují obtížněji, před tím v „Tanečních pro starší a odvážné“, kdy jsme se učili moderní tance,  právě tento problém vyvstal ). Jak nastanou chladné měsíce roku , schází se pod vedením manželů Průdkových z Hustopečí každé pondělí kolem dvou desítek nadšenců na „ tančírně“. Svůj nacvičený repertoár pak nám předvádějí např. na výročních členských schůzích nebo na předvánočních posezeních. Fotografie jsou z VČS 9. 3. tohoto roku. Je třeba ještě podotknout, že kromě pohybu jsou tyto tance náročné na zapamatování různých figur. Pan Průdek byl původně naším lektorem tří běhů „ Tréninku paměti“ a oba manželé vedou již mnoho let „Tábor na stará kolena“.
V loňském roce jsme zkusili týdenní pobyt u moře spojený s cvičením jógy. Pro velký úspěch se bude letos opakovat, pro změnu v Chorvatsku místo v Itálii.

Příprava společnosti na demografické změny

brno_international_exterior3. a 4.října 2016 se konala v brněnském hotelu Internacionál mezinárodní konference , jejíž náplň byla dána již  názvem –„Příprava společnosti na demografické změny“. Že nás mnohé čekají, že se jim nevyhneme,  je jasné. Hovoří se o nich již delší dobu, v poslední době diskusních příspěvků na toto téma přibývá. Ve většině případů jde o to posílit přípravy na stárnutí populace ve všech aspektech, které s tímto demografickým přerodem souvisejí. A je jich mnoho. Hovoří se o nich jednotlivě, většinou ne v jejich celistvosti, je tomu tak snad i  na nejvyšších  úrovních. Tato konference, na kterou byli pozváni ti, kteří o tom něco vědí a nad věcmi přemýšlejí, měla tento problém napravit a zjistit, jak se na řešení problému připravují v různých částech našeho státu, jak to dělají  jinde v Evropě,  šlo i o to si poslechnout,  jak se na problém dívá vláda, ministerstva /práce a sociálních věcí, pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu/, ale i odbory, gerontologové, zastupitelé ve městech a krajích, jak plánují zajištění prožití přibývajícího volného času starší generace pracovníci pobytových služeb, cestovních kanceláří. Ne posledním úkolem bylo, jak řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marxová na její  úvod : „Chceme touto cestou symbolicky poděkovat seniorům , kteří  bezplatně věnují svůj volný čas obecně prospěšným činnostem, vedou seniorské, mezigenerační nebo zájmové orga-  nizace,  podporují aktivity nebo sami jako dobrovolníci ve svém volném čase působí.“  Projednávaná tematika byla rozdělena do čtyř okruhů, v zásadních projevech v nich vystoupilo 23 našich i zahraničních účastníků.

První den byl věnován zamýšlení se v prvním tématu nad příčinami a důsledky demografických změn, zásadní příspěvky měli Vladimír Špidla z Úřadu vlády ČR a Josef Středula z ČMKOS, zaujaly i příspěvky Tomáše Kučery z Univerzity Karlovy, Jiřího Horeckého z Evropské asociace ředitelů pobytových služeb pro seniory, Zdeňka Kalvacha z ústavu Život 90. Své zkušenosti z  vlastních zemí sdělili Božidar Voljč a Vitalija Wittlich z UNECE. Pokračováním, logickým k tomuto tématu,bylo zamýšlení v tématu dalším,   – jak se  změny v demografii promítnou do veřejných politik. Od Ivana Duškova z Institutu plánování a rozvoje hl. m .Prahy jsme se dověděli, že tady již začali – postupně provádějí změny v městské legislativě,na stejné téma hovořili odborníci z Osla, Rakouska i pracovník Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE v Praze Petr Wija.

Zaujal i druhý den, z názvů jeho částí bylo cítit spíše praktické zaměření, sdělování si zkušeností.  V prvním okruhu se hovořilo o chudobě ve stáří, přednášející se zamýšleli nad tím, jak jí předcházet. Zazněly příspěvky sociologické i statistické – podrobně k tematice pohovořili Radka Dudová ze Sociologického ústavu a Dalibor Holý z Českého statistického úřadu. Množství  tabulek  k tématu doplnil předseda Rady seniorů Zdeněk  Pernes, své zkušenosti  k  tomuto tématu sdělil Prof. Martin Potůček z Univerzity Karlovy.                                                                              Druhou, s velkou pozorností sledovanou tématikou, byla ta s názvem  Aktivní život ve stáří. Zaujaly zejména  příspěvky  , které se pochlubily bohatou činností, ty, u nichž probíhají desítky projektů nejen pro seniory, ale i v rovině  mezigenerační. Tak je tomu na příklad v Plzni /Občanské sdružení TOTEM/, kde realizují 4 linie činnosti – dobrovolnické programy, seniorské vzdělávací, sociální, kulturní aktivity,  programy pro veřejnost a mentoringové programy pro podporu rodiny. Již 4 roky v zrekonstruova- ném prostoru centra se snaží, s pomocí mnoha dobrovolníků, vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, orientovat  klienty v současném světě,  udržovat a rozvíjet fyzické síly…. výčet by trval dlouho, na jejich letácích  dává celé sloupce . S velkým zápalem o tom vyprávěla ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra Vlasta  Faiferlíková, důchodci, ale nejen oni, důchodcům, kteří mají možnost se akcí zúčastnit, možnosti, které mají, závidí.

O svých dlouholetých zkušenostech z práce v občanském sdružení  pohovořil s velkým zápalem Jan Lorman, ředitel  ústavu Život 90, působící v minulosti v mnoha uměleckých oblastech, s nimiž se roz-hodl skončit a věnovat se působení pro seniory, organizování jejich možností. Stejně zaujatě hovořil Roman Sýkora z kraje Vysočina, dověděli jsme se,  od Angeliky Rosenberg – Spitzy, jak je podobná činnost organizována při Městské správě Vídeň.

Probraná tematika byla široká, po každém tématu k řečenému zaujímali svá stanoviska posluchači     – i mezi nimi bylo cítit zaujetí, předsedající vždy vyjádřili svůj  postoj, vysvětlili, doporučili, i takovým- to způsobem se předávaly zkušenosti. Možnost podrobnějšího seznámení se s jednotlivými příspěvky slíbili pořadatelé /MPSV ČR/umožnit jejich zveřejněním. Určitě by to stálo zato, stejně jako vytvoření sborníku, mnohé lze však najít na internetu pod jmény přednášejících.

Rada vlády ČR na konferenci předala čtyřem jednotlivcům /Prof. Zdeněk Kalvach, Alois Štípek ze Kdyně, Jindra Delongová a Jan Durďák/ ocenění rady vlády za práci mezi seniory, mezi kolektivy  zde bylo i určeno pořadí   – na prvním místě s 850 členy Sdružení z Rožnova pod Radhoštěm, druhý se umístil – jeho činnost byla krátce popisována v předešlém – plzeňský TOTEM, o místo bronzové se dělily Městská rada seniorů z Prachatic a Klub Aktiv z Českých Budějovic s 365 členy.                                                      Na slavnostním večeru, pořádaném ve Velkém sále Kanceláře veřejné ochránkyně práv, byli oceněni 3 jednotlivci a 3 kolektivy za práci, zvláštní cena byla udělena za dlouholetou práci předsedovi Rady seniorů Zdeňku Pernesovi.

Předaných zkušeností byla hromada, setkání stálo zato, MPSV ČR je možné za zprostředkování poděkovat,vždyť se setkali lidé, kteří nemyslí jen na sebe, ale vědí, že mohou pomoci mnoha, třeba neznámým lidem. A takoví jsou potřeba. Takových setkání víc.

PaedDr.Jan Žáček, 1.místopředseda MěV
SDČR Brno – město

III. Mezinárodní sportovní hry

Svaz důchodců České republiky uspořádal 20. 7. 2016 III. Mezinárodní sportovní hry seniorů. Tentokrát se odehrávaly na Policejní akademii v Praze.

DSC_9882
Sportovní hry zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, ing. Oldřich Pospíšil.
DSC_9833
Pozvání přijala a zahájení her se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí, paní Mgr. Michaela Marksová.

Hlavní tíha organizace her ležela na místopředsedovi svaz Ivanu Vodákovi a na předsedovi pražské organizace Miloslavu Mrštinovi. Celkem se her zúčastnilo na dvě stovky soutěžících. Vedle družstev SDČR to byli vzácní hosté ze Slovenska. Konkrétně krajské organizace Jednoty důchodců na Slovensku ze Žiliny a z Košic, pod vedením svých předsedů, pánů Dr. Michala Kotiana a Jána Matúšika, a dále družstva zastupující Radu seniorů České republiky.

Zahájení her se zúčastnila ministryně práce s sociálních věcí paní Mgr. Michaela Marksová. S úvodním slovem vystoupili také rektor policejní akademie Josef Salač, hosté ze Slovenska a předseda RSČR Dr. Pernes.

Po vystoupení hostů a slibu rozhodčích hry slavnostně zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, Ing. Oldřich Pospíšil.

Hry, ve dni zalitém sluncem, proběhly s precizní organizací a disciplínou.

Vyhlášení výsledů se konalo ve dvacet hodin. Zúčastnila se ho a ceny také předávala, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeona Zikmundová. První cenu získalo a pohár si odvezlo, družstvo Plzeňského kraje.

Po vyhlášení výsledů následovala zasloužená zábava.

Nezbývá, než poděkovat organizátorům, a těšit se na hry příští.

DSC_9832
Ve svém vystoupení paní ministryně pozdravila účastníky her, vyjádřila svou podporu seniorským aktivitám a ocenila práci svazu.
DSC_9856
Za Jednotu důchodců na Slovensku, krajskou organizaci Košice, účastníky pozdravil Ján Matúško. Československý reprezentant v zápase a také mistr Československa. Tedy osoba sportovně a přátelsky opravdu povolaná.
DSC_9855
Ve stejném duchu vystoupil i předseda Jednoty důchodců na Slovensku, pan Dr. Michal Kotian.
DSC_9846
Zdravice rektora Policejní akademie pana Josefa Salače. Především díky němu hry proběhly příjemném prostředí s téměř dokonalým zázemím a servsem.
DSC_9842
František Prášek, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Také člověk, který má ke sportu velice blízko – celoživotní sportovec, prvoligový volejbalista a dodnes v pohybových aktivitách stále činný.
DSC_9781
Ivan Vodák, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Nejen hlavní organizátor her, ale také jejich modrátor.
DSC_9864
Zdravice předsedy Rady seniorů České republiky Dr. Zdeňka Pernese.
DSC_9859
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9860
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9861
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9863
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9822
Ano, ano, tady jsme my, rozhodčí!
DSC_9762
Liberecká skvadra.
DSC_9765
Jako za starých časů Ján Matúško stojí, odhodlaný zvítězit, vstříc sportovnímu klání. Tentokrát ne jako zápasník, ale jako kouč stejně odhodlaných důchodců.

DSC_9773

DSC_9783

DSC_9782

DSC_9870
Hlavní rozhodční her přednáší slib rozhodčních.
DSC_9871
Rozhodční slibují poctivost, spravedlnost a dodržování pravidel.

DSC_9835

Už jen ministerská prosba tomu nahoře o pěkné počasí a může se začít.

DSC_9811
Odmáváno! Předseda Svazu důchodců ing. Pospíšil popřál zúčastněným mnoho úspěchů a zahájil hry.
DSC_9756
Poslední instrukce před zahájením her.
DSC_9895
Slovenští lídři svlékli své smokingy, oblekli se do sportovního a vyrazili koučovat své týmy.
DSC_9890
Foto se slovenskými přáteli musí být. Zleva Miloslav Mrština, Ján Mutúško, ing. Oldřich Pospíšil a Michal Kotian.
DSC_9885
Tentokrát v malinko jiném složení.

DSC_9986

DSC_9983

DSC_9980

DSC_9979
Některé reprezentantky se doslova vznášely. Škoda, že organizátoři nepřizvali nikoho z olympijského výboru. Tady by byla nominace na Rio de Janeiro bezpochyby jistá.

DSC_9975

DSC_9967

DSC_9963

DSC_9960

DSC_9955
Vrh kuličkami vyžaduje opravdovou zručnost a cvik.
DSC_9944
Tato disciplína je vlastně něco jako Wimbledon. I tady jsou třeba pevné nervy, odhodlání a nasazení.
DSC_9936
Já nic, já muzikant.
DSC_9827
Rozhodčí byli během celých závodů pod nepřetržitou kontrolou šéfa.
DSC_9799
Také se bylo čemu srdečně zasmát.

DSC_9938

DSC_9937

DSC_9935

DSC_9931

DSC_9929

DSC_9927

DSC_9916

DSC_9907

DSC_9905

DSC_9899   DSC_9818

DSC_9796

DSC_9786     DSC_9770   DSC_9760

DSC_0072
Někdy předseda poslouží i jako fotograf.

DSC_9757

DSC_0065

DSC_0048

DSC_0039

DSC_0034

DSC_0012

DSC_0011

DSC_0005
Nejen ženy aspirovaly na olympijské hry v Brazílii. I muži podávali úctyhodné výkony.
DSC_0075
Vyhlášení výsledků zahájil svým vystoupení předseda svazu ing. Pospíšil. Přivítal paní náměstkyni ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeonu Zikmundovou, ocenil hladký a ukázněný průběh her.

DSC_0078

002

DSC_0081
Vyhlašování výsledků bedlivě sledovali i předseda kontrolní a revizní komise SDČR Petr Kalábek a místopředseda SDČR  František Prášek.

001

DSC_0085

DSC_0083
Hry nelze hodnotit jinak, než jako velice vydařené. Svědčí o tom i rozzářená tvář předsedy SDČR ing. Pospíšila.

 

 

UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV na III. SPORTOVNÍCH HRÁCH SENIORU v PRAZE      

                                                                             

 1.          PLZEŃSKÝ KRAJ – RSČR
 2.          JIHOMORAVSKÝ KRAJ SDČR
 3.          OLOMOUCKÝ KRAJ – RSČR
 4.          KRAJ VYSOČINA – SDČR
 5.          KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ SDČR
 6.          ÚSTECKÝ KRAJ SDČR
 7.          MĚSTSKÝ VÝBOR SDČR PRAHA
 8.          MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SDČR
 9.          MĚSTSKÁ RADA SENIORŮ PRAHA – RSČR
 10. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – KOŠICE
 11. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – ŽILINA
 12. JIHOČESKÝ KRAJ – RSČR
 13. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – RSČR
 14. PLZEŇSKÝ KRAJ SDČR
 15. KARLOVARSKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ČSSD – 1

KRAJ VYSOČINA – RSČR

 1. ZLÍNSKÝ KRAJ SDČR
 2. LIBERECKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ĆSSD – 2

 1. PARDUBICKÝ KRAJ SDČR

                  LIBERECKÝ KRAJ – RSČR

 1. STŘEDOČESKÝ KRAJ SDČR
 2. ZLÍNSKÝ KRAJ – RSČR

                 

11 DRUŽSTEV  od  SDČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–    2  /  4  /  5  / 6  /  7 / 8 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 

8 DRUŽSTEV  od   RSČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–  1 / 3 / 9 / 12 / 13 / 15 / 18 / 19 /

2  DRUŽSTVA –  KLUB Senioru ČSSD – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  15 / 17 /

 2 DRUŽSTVA – JDS – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  10 / 11 /

DSC_0051
Areál Policejní akademie v Praze.

Výjezdní zasedání Krajské rady JMK

 [slideshow_deploy id=’2515’]

Proběhlo tentokrát v Mikulově ve dnech 10. a 11.5. Svou roli sehrála turistická atraktivita města, takže na členech výboru naší MO bylo prezentovat ji v plné kráse. Obrátili jsme se na Turistické informační centrum, Chráněnou krajinnou oblast Pálava a Regionální muzeum a podařilo se nám získat bezplatné prohlídky objektů a přírodních krás, jakož i parkovací karty od Městské policie. Počasí bylo nádherné (pršet začalo až následující den po odjezdu účastníků) a tak po skončeném dopoledním zasedání v našich prostorách Centra volného času, které přišli pozdravit pan starosta a p. senátor, a obědě v restauraci Pod radnicí, mohli naši hosté absolvovat prohlídku náměstí, nově přebudovaného zámeckého parku, procházku židovskou čtvrtí a návštěvu unikátní synagogy, která byla po restaurování v plném lesku před nedávnem otevřena. Večeře ve vinném sklepě, zbudovaném ve skále, s řízenou degustací vín a družná zábava završily první den. Po noclehu v turistické ubytovně a ranní snídani připravené v našem CVČ se vydali účastníci podle svého výslovného přání v doprovodu vedoucího CHKO opravenou křížovou cestou ze 17. století na Svatý kopeček. Ten byl zárukou zasvěcených informací o přírodních krásách. Namáhavý výstup po kamenité cestě byl korunován nádhernou vyhlídkou a vyrovnán povlovnějším sestupem lesem. Následný oběd si již hradili účastníci sami a nadšeni krásami Mikulova se rozjeli domů.

Celá akce byla pro naši MO organizačně a také finančně náročná, i když velkou část nákladů hradila krajská rada. Obětavé členky výboru a všichni, kteří se na zdaru doprovodných akcí k zasedání sponzorsky podíleli, si zaslouží veliké poděkování.

Dobromila Vlčková, MO SD ČR Mikulov

Mikulovské aktivity

W_Brodek1Zvony jdou z Brodku do celého světa.

Na začátku roku jsme kromě exkurze do místních vinařských závodů měli čtyři prezentace, dvě cestovatelské a dvě historické. V únoru jsme byli třikrát v Brně v divadle – shodou okolností se podařilo získat vstupenky na vytoužená představení. Měli jsme vycházku po židovských památkách Mikulova, dvě besedy a zájezd na Löw-Beerovy vily v Brně a Svitávce, vše v rámci projektu Židovské památky. Březen kromě výroční členské schůze přinesl tři akce v rámci Naší univerzity 3. věku, výlet do Pasohlávek (projekt Poznáváme obce regionu) a vyvrcholil návštěvou Jaderné elektrárny Dukovany, Vodní elektrárny Dalešice a pivovaru Dalešice, v němž se filmovaly Postřižiny. Mužů na této akci byla třetina! A ještě jsme si zajely (tam muži nebyli) do Hustopečí podívat se na kvetoucí mandloňové sady.

W_Brodek2Zvonkohra na náměstí.

Počátkem dubna jsme byli na unikátním zájezdu – po historických památkách Olomouce jsme navštívili Brodek u Přerova, kde sídlí zvonařská firma rodiny Dytrychových, vedená již ve třetí generaci ženou.

Vyrábí zvony pro celý svět zcela manufakturním způsobem, dalo by se říci na koleně. Kdyby ovšem se na kolenou dalo topit v ohništích a odlévat roztavenou zvonovinu. To vše se děje v neveliké dílně ve dvoře rodinného domku a se třemi zaměstnanci! (Když je třeba, přibírají dva brigádníky. Na výrobu ozdob a písma – to se dělá metodou odlévání pomocí ztraceného vosku – mají externího renomovaného výtvarníka.)

W_Brodek3Zvonů a zvonků tu vzniká pestrá škála.

Jeden ze zaměstnanců nám vtipně vysvětlil postup výroby a pak se nás všech 52 protáhlo začazenými prostory, kde byly rozpracované tři zvony. Hlavně jsme se nesměli dotknout zvonu pokrytého voskem, na kterém bude výtvarník pokračovat ve zdobení. Ze dvou zvonů pomaličku nad ohništěm odtával vosk. Viděli jsme i připravované formy, k jejichž výrobě je potřeba kromě hlíny i pivo, koudel a kravské chlupy. Jinak to nedrží pohromadě.

Firma vyrábí zvony na kostelní věže, lodní zvonce i různé bronzové předměty. Na stejném dvorku je spřátelená firma Boroko, která vyrábí srdce, úchyty na zvony a jiné příslušenství. Zlatým hřebem byl poslech zvonkohry na náměstíčku obce. Vřele doporučujeme k následování.

Dobromila Vlčková, MO SD Mikulov

Foto Pavel Soviš

Zájmová činnost

V rámci zájmové činnosti jsou organizovány akce:

 • měsíčně společenská odpoledne s hudbou a tancem
 • poznávací i pobytové zájezdy
 • vycházky do okolí Brna
 • besedy s hudbou v domovech pro seniory
 • besedy s hudbou pro jubilanty
 • taneční odpoledne

Základní informace o rozsahu a formě poskytovaných služeb je možno získat na sekretariátě Svazu důchodců ČR, o. s., Městská organizace Brno, Běhounská 17, tel./fax. 545 575 257
e-mail: svaz.duchodcu.brno@ seznam.cz.

Zájezd do Čech pod Kosířem

Dne 11. června 2015 pořádala naše místní organizace zájezd do Čech pod Kosířem a lázní Slatinice. V Čechách pod Kosířem jsme navštívili muzeum historických kočárů. Byl to opravdu zážitek nejenom z vystavených exponátů, ale i z poutavého výkladu pana Václava Obra. Hned v sousedství je muzeum hasičské techniky, které jsme si také se zájmem prohlédli.

V lázních Slatinice jsme měli polední přestávku spojenou s návštěvou cukrárny. V jejím dvorním traktu je výstava veteránů. Pánové obdivovali naleštěné vozy a my dámy jsme zvolily fotku s krásným autem.

Na závěr jsme ještě stihli navštívit pštrosí farmu v Doubravicích nad Svitavou. Ve sklenících jsme mohli obdivovat a také nakoupit květiny a občerstvit se v místním kiosku.

Počasí nám přálo, výlet se podařil.

Marta Marťáková
jednatelka MO SD ČR Chudčice