Archiv pro rubriku: Zajímavosti

Vzácné unikáty tří českých zemských muzeí opouští depozitáře a cestují do Bratislavy

Unikáty tří největších českých muzeí hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic z Národního muzea, Věstonická venuše z Moravského zemského muzea a železné meteority z Opavy-Kylešovic ze Slezského zemského muzea dnes opouští své depozitáře a za přísných bezpečnostních opatření cestují do Slovenského národního muzea, kde se stanou součástí výstavy Unikáty českých a slovenských múzeí. Výstavu na Bratislavském hradě doplní Zlatý náramek ze Zohoru z doby římské ze Slovenského národního muzea.

Více informací naleznete ZDE

Rekonstrukce Národního muzea

Národní muzeum slavnostně předalo v pondělí 20. dubna 2015 za přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky a ministra kultury Daniela Hermana svou Historickou budovu Sdružení M-P-I Národní muzeum, jež vyhrálo tendr na její rekonstrukci. Může tak začít tolik potřebná a očekávaná záchrana této jedinečné národní kulturní památky.

Památník Jana Palacha

palach

V domě Jana Palacha ve středočeské obci Všetaty vzniká památník a expozice věnovaná Janu Palachovi, jeho životu a sebeobětování a širším historickým souvislostem doby a jeho činu. Na základě rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2014 pověřilo Ministerstvo kultury ČR Národní muzeum úkolem vybudovat ve Všetatech Památník Jana Palacha. Za tímto účelem byla ministrem kultury Danielem Hermanem ustanovena poradní komise, která během roku 2014 vypracovala koncepci zbudování nového památníku. Na jejím základě vznikne do roku 2018 ve Všetatech umělecky cenný památník a místo edukace s muzejní expozicí, který bude připomínat protest Jana Palacha z 16. ledna 1969 v domácím i zahraničním kontextu.

Historie domu

Dům, v němž Jan Palach prožil většinu života, se nachází v městysu Všetaty, nedaleko Mělníka. Jedná se o běžný rodinný dům, který byl postaven ve 30. letech 20. století. Dům je dlouhodobě neobývaný a je ve velice špatném technickém a stavebním stavu. Součástí nemovitosti je nevelký pozemek se zanedbanou zahradou a zchátralými dílnami a garáží. V domě se nedochovaly žádné předměty a ani zařízení z doby, kdy v něm žil Jan Palach. V roce 2014 Národní muzeum uzavřelo kupní smlouvu se současnými majiteli a během jara 2015 očekáváme dokončení všech nezbytných úředních postupů tak, aby nemovitost mohla být zapsána v katastru nemovitostí jako majetek České republiky.

Nový památník

Doposud opuštěné místo čeká nový život. Na místě domu Jana Palacha vznikne výjimečný památník skládající se ze tří základních částí. Na půdorysu samotného domu vznikne umělecky cenný architektonicky-výtvarný objekt, symbol, který by měl v návštěvníkovi vyvolat emoční odezvu a podnítí jej k zamyšlení nad absolutní obětí. V nové subtilní přístavbě pak bude prostor pro expozici, včetně místa pro práci s návštěvníkem a edukační aktivity. Zbytek zahrady bude přetvořen v jistý meditativní prostor. „Tento památník je dalším konkrétním prvkem ‚kultury připomínání‘, kterou pokládám za velmi důležitou součást kultivace našeho života. I na pozadí aktuálních událostí ve světě zůstává čin Jana Palacha velkým mementem pro všechny, kdo vyznávají ideál svobody i do té míry, že jsou pro něj ochotni položit život. Palachova oběť si zaslouží trvalou památku a nesmí být zapomenuta,“ říká ministr kultury Daniel Herman.

Vzhledem k významu tohoto místa a snaze najít co nejlepší a nápadité řešení, bude na celkové řešení Památníku Jana Palacha vypsána architektonicko-výtvarná soutěž na projekt. Soutěž bude otevřená všem uchazečům. „Naším cílem je nejen dosáhnout co nejlepšího architektonického ztvárnění Památníku Jana Palacha, ale též ve Všetatech vybudovat výjimečné místo, které do obce přivede nové návštěvníky a stane se jejím novým symbolem,“ říká k tomu generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Soutěž bude vypsána na jaře letošního roku a vyhlášení výsledků se předpokládá během léta. Následně bude zpracována projektová dokumentace tak, aby v roce 2016 mohla být zahájena stavební realizace.

Kontakt:

Mgr. Tereza Petáková
odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 352
M: +420 724 412 255
E: tereza_petakova@nm.cz
W: www.nm.cz, www.muzeum3000.cz

Hodnotový systém a dnešek (dr. Anna Štofanová)

    Nemám ráda informace typu „jedna paní povídala“. V záplavě všech těch e-mailových zpráv je nemilosrdně mažu, na sociálních sítích je beru s rezervou přesto, že se s názory některých anonymních autorů ztotožňuji. Tak se stalo několikrát i s tzv. Direktivou Allana Dullese, ředitele CIA a šéfa politické rozvědky  USA a jeho údajně rozpracovanou Doktrínou boje proti Rusku a jeho satelitům už po r.1945. Nemám prostě ráda konspirační teorie, i když i ty určitě existují. Dokud nejsou podloženy věrohodnými prameny a věcnými důkazy, jsou k ničemu. Poslední zpráva se však odvolává na knihu Valerije Sinelnikova „Tajemná síla slova“ s podtitulem „Jak působí slova na náš život“, vydaná v češtině v r. 2011, kde na str.78 -79 je údajná Doktrína  citována. Zamyslíme-li se nad obsahem, pak bez ohledu, kdo to napsal, jako by se obsah naplnil.Vidíme a poznáváme dnešní společenskou realitu.  Lze souhlasit s uvedenou tezí, že lidský mozek, lidské vědomí jsou přizpůsobené změnám a pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné, donutíme je těmto hodnotám věřit. Jen je třeba najít stejně smýšlející lidi, spojence .“ V literatuře, divadle a ve filmu budeme zobrazovat a velebit ty nejnižší lidské pudy, budeme… vštěpovat do lidského vědomí kult sexu, násilí, sadizmu …., budeme vytrhávat duchovní kořeny, vulgarizovat a ničit zásady národní morálky, budeme  podporovat nacionalizmus a vyvražďování národů. Takovým způsobem podlomíme jejich pokolení za pokolením. Zaměříme se na děti a mládež…. „ uvádí se v  textu.

Ano, jako pedagog vím, že hodnoty nejsou jednou provždy dané, mění se .Jinak by výchova neměla význam. A je známo, že soudržnost společnosti je podmíněna existencí určitého systému hodnot a morálky. Naše společnost je morálně a hodnotově rozvrácená. Je zajímavé, že toto hodnocení je možné slyšet i z úst těch, kteří se na chaosu a rozvratu sami podílejí. Důsledek je tedy znám, příčiny jsou zamlžovány a svádí se na minulý režim, na odklon od víry a církve apod. Jako jediný recept je pak uváděno, že se změnou morálky a vyznávaných hodnot se musí začít v rodině.

V poslední době se také více a více dává prostor pro působení církve římsko-katolické. Ale od které rodiny se začne? Nebo to má být opět Církev svatá, která nám ukáže, jaké hodnoty máme my „lidé dole“ vyznávat? Jak to vlastně s hodnotami je, kdo má na vytváření hodnot vliv?

Hodnoty nevznikají samy od sebe. Člověk žije ve společnosti, je ovlivňován svým prostředím. V mikroprostředí  je to především rodina, její sociální situace, kulturní úroveň a psychofyzické vlastnosti jejich členů, tj.rodičů i dětí. Člověk se však formuje i ve škole, v zaměstnání, v armádě….je ovlivněn celou řadou  svých vlastních zkušeností, sociálním a politickým prostředím. Sociální a politické prostředí, jako vzájemně propojený  systém vztahů výrobních, ideologických, politických a kulturních, má výrazný vliv na formování hodnot. Člověk si je vyhodnocuje na základě vzdělání a vlastních zkušeností, ale i emocí. Každý si vytváří svoji hierarchii hodnot, která se během života může měnit. Jde o to, které hodnoty ten který politicko-ekonomický řád preferuje. Proto hodnoty, které prosazoval socialismus, byly jiné než ty dnešní, které prosazuje kapitalismus.

Hodnoty jsou v podstatě dvojí povahy:
1) materiální , které uspokojují lidské potřeby (tj. základní životní potřeby jako je obživa, ošacení, zdraví, bydlení, doprava, pracovní prostředky ….)
2) duchovní, kam se řadí umění, věda, právo, morálka, výchova a vzdělávání, náboženství ..

Hodnota je dána  lidskou potřebou. Vznik nových potřeb je objektivní, vychází právě z toho, co je kolem, co se mu nabízí  nebo podbízí, co chce mít a vlastnit. Současný kapitalistický systém sází na konzum věcí, na honbu za nimi.

Hodnotový systém socialismu byl založen na uspokojování základních materiálních lidských potřeb především proto, aby se člověk osvobodil od každodenního boje s jejich zajišťováním. Tím mohl být otevřen prostor pro rozvoj lidských sil v oblasti duchovní. Proto byla věnována péče  volnočasovým aktivitám v oblasti kultury a sportu, aby zpětně rozvoj jednotlivců ovlivňoval a stupňoval potřeby lidí a v kladném smyslu působil na vytváření společensky prospěšných hodnot. Proto také v této kultuře nebylo místo pro pokleslou  kulturu sexu, pornografii, nemorálnosti, násilí, sadismus atd.. I humor měl svůj lidský rozměr. Společnost spolu s výchovnými a vzdělávacími institucemi preferovala a podporovala kladné morální  a duchovní hodnoty.

I kapitalistická společnost jako ústřední hodnotu slovně uznává rozvoj lidských sil, ale pouze abstraktně humanistickými hesly. Ve skutečnosti ke kvalitním duchovním hodnotám mají přístup pouze příslušníci privilegovaných skupin. Potřeby jsou omezovány ekonomickou situací rodin. Místo možností návštěv např. divadla zůstává většinové společnosti dostupná jen televize, která svými programy plných násilí, bezmyšlenkových programů, reklam a filmů, řečeno slangem fantasmagorií,  nepomáhá formovat kladné hodnoty.

Dříve k formování hodnot  přispíval právě systém vzorů chování, které byly podporovány institucionálně (škola, televize, rozhlas, literatura, tisk). Směřoval k utváření morálního profilu mladého člověka, který si cení hodnoty zdraví, přátelství, vzájemné pomoci, vzdělávání, práce a odmítá egoismus, neskromnost, hrubost, kariérismus…Slova jako „čest práci“ jsou dnes hanobena, stejně jako čestný člověk, který pracuje a nekrade, přesto nemůže uživit rodinu a je považován za neschopného hlupáka. Proto je dnes  snaha po poškozování dobrého jména např. Julia Fučíka  a dalších vzorů, jejich pomníky musí mizet. Svoje vzory kapitalismus u nás marně hledá. „Mašíni, J. Palach?“ Jedni vrazi, druhý těžko zařaditelný mezi vyznavače kapitalismu.

Proto byla před rokem 1989 vyhlášena psychologická válka k rozvrácení socialistických hodnot a je jedno, kdo byl autorem. Bylo třeba prosadit čistě konzumní způsob života, jehož základní hodnotou je mít = vlastnit. Země na západ od nás, kde se konzumní způsob života uplatňoval prostřednictvím propagandy, působily především na sociální nevyzrálost mladých lidí.

Oživovala se např. teorie konfliktu pokolení – generační problém –  tvrzením, že kvalita života mladého člověka je  nemyslitelná bez auta, videa ….

I v tom je možné shledat příčiny dnešní neúcty ke starým lidem . Dnešní společnost vede mladé lidi ke způsobu života, který je bližší více živočišné říši, než by měla být společnost, která se od ní odlišuje svým tvořivým a humánním charakterem. Svět hodnot v kapitalismu je omezen tím, že v první řadě jde o udržení hospodářských a politických pozic kapitálu. Jde o zisk a vlastní blahobyt mocných bez ohledu na cokoliv a kohokoliv. Kdyby tomu tak nebylo, stačilo by, aby místo milodarů milionářů a miliardářů na charitu, podpory soukromých zařízení, předvolebních kampaní svých kandidátů, pomohli z vlastních prostředků saturovat veřejné školství nebo zdravotnictví, údržbu silnic, dopravu apod.

Těžko lze věřit, že i církev římsko-katolická po převzetí majetku nebude žádat státní a veřejné prostředky pro provoz svých zdravotnických nebo školských zařízení.

Zisk je závislý na tvorbě stále nových předmětů, což zároveň znamená stále více podnětů pro vznik materiálních potřeb. Proto současná propaganda využívá prostředků masové informace, reklamy, aby stále podněcovala individualistické nálady, vyvolávala spotřebitelský zájem lidí. Zároveň se lidem uzavírá svět duchovních hodnot, které by si mohli osvojit. Cena knih, časopisů, vstupenek do divadla ,kina, muzeí je stanovena tak, že je pro mnoho občanů nedostupná.

Změna hodnotového systému  způsobila, že konzumní způsob života a individualismus nachází odezvu především u mládeže, ale nejen u ní. Mládež si v r.1989 slibovala, že bude mít lepší perspektivy v uplatnění v zaměstnání, ve studiu, v cestování, v přístupu k materiálním statkům. Proto se ve volbách přikláněla k pravici.Značná část této věkové kategorie už narazila na bariéry kapitalismu – nezaměstnanost a s tím spojené problémy s dostupností nejen cestování, ale i nemožnost koupit si předměty nutné k životu, jako je bydlení apod. Mnozí se nedostali ani do posledního vagónu  a živoří na okraji společnosti.Vždyť dnešní padesátiletí bezdomovci nejsou výjimkou. Tak dnes tato generace začíná volat po ztracených hodnotách, jako je práce, bydlení, zdravé a finančně dostupné potraviny, po bezplatné zdravotní péči. Vrací se k těm hodnotám, které si nechala postupně vzít výměnou za nabídku aut a spotřebních předmětů, na které má stále méně peněz. A tak je třeba propagandou a promyšlenou kampaní, jak jsme to zažili např. u prezidentských voleb, stále působit na tu část, která ještě nemá vlastní zkušenosti a je ji možné zmanipulovat heslem: “Volím Karla“. Konec konců, v roce 1989 také byli nejaktivnější vysokoškoláci! Dnes je třeba zneužívat už středoškolskou mládež, protože i vysokoškoláci jsou opatrnější. Jen vlastní životní zkušeností pochopí i dnešní středoškolští  hladovkáři na jihu Čech, čemu  se propůjčili. Proto není na místě jednoznačný odsudek části dnešní mládeže, která je ve stavu očekávání  s příslibem, že právě jim se bude v kapitalismu dařit.Velká část stejně staré populace se už i dnes potýká s nezaměstnaností a bez perspektiv hledí do budoucnosti.

Ve shora uvedeném materiálu, který se ke mně dostal, se uvádí: „Ve státní správě vyvoláme chaos a zmatek. Nenápadně, ale aktivně  a ustavičně budeme podporovat panovačnost a aroganci úředníků, korupci a bezzásadovost… Jen málo, velmi málo lidí bude tušit, co se děje. Ale my je zesměšníme, najdeme způsob, jak je obelhat a prohlásit je za vyvrhele společnosti“.

A tak ať už to napsal kdo chtěl, odpovídá to dnešní společenské realitě.

Hodnoty vznikají „tajemnou silou slova“, ale prověřují se v našich činech a jsou součástí našich postojů k okolnímu dění.

Proto je třeba stavět proti hodnotám konzumního způsobu života  životní způsob založený především na hodnotách kulturní a humánní společnosti jako je:
•    Potřeba mít práci, kterou se člověk důstojně uživí a může se v ní  realizovat
•    Potřeba vzájemných přátelských vztahů v nejširším slova smyslu,  tj. odmítání rasismu, xenofobie, války, intolerance, které jsou jen odrazem kapitalismu
•    Potřeba se realizovat jako individualita ve smyslu svých schopností, zájmů a zálib
•    Potřeba širokého rozhledu v oblasti společenských, politických a světonázorových vztahů
•    Potřeba vnímat krásu ve všech projevech lidské činnosti, tedy nejen, ale i v umění.

Současná kapitalistická společnost, založená na zisku, změnu v hodnotovém systému nedokáže, není totiž v jejím zájmu. Změna je však možná. Nebude to cesta lehká, ale nutná. Je to cesta k humánní a sociálně spravedlivé společnosti, kde se každý člověk stane hodnotou nejvyšší. Vždyť homo sapiens sapiens  by se měl odlišovat od živočišné říše. Jinak na název nemáme nárok.

PaedDr. Anna Štofanová, členka KSV
Ježkova 2, 63800 Brno

Zpráva o návštěvnosti webových stránek SDČR

Vážení čtenáři a návštěvníci našich stránek,

máme tu další rok fungování webových stránek Svazu důchodců ČR, o.s. Věříme, že na nich nalézáte především to, co hledáte – ať už jsou to informace z vedení Svazu, obsáhlé či méně rozsáhlé zpravodajství z krajů naší vlasti a jejich jednotlivých organizací, pak také Zpravodaje, nabídky rekreačních pobytů, zprávy o věcech, které jsou pro seniory bez rozdílu věku a pohlaví důležité, nebo třeba zajímavosti a perličky pro pobavení, či potěšení.

V současné době evidujeme na těchto „svazových“ webových stránkách 322 příspěvků, dále pak bezmála 500 fotografií. A co podle statistik stránek patří k nejprohlíženějším a nejčtenějším příspěvkům? Jednoznačně vedou „rekreace“ následované informacemi o zvýšení důchodů v roce 2011 a pak také čtvrtletník – Zpravodaj SDČR.

Všimněte si, prosím, na přiloženém grafu, že měsíčně přistupuje na webové stránky více jak 3 tisíce internetových čtenářů. To je na jedné straně potěšující a na druhé straně zavazující. Protože všem bychom rádi vyhověli. Nebylo by od věci tu napsat „ALE“ – nebuďte jenom pasivními čtenáři, podělte se s námi ostatními o své zážitky, o zprávy z vašich akcí a organizací, ať už jste z Aše nebo česko-slovenských hranic. Rádi vaše příspěvky zpracujeme a na stránkách zveřejníme.

    Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR, o.s.
a Marek Veselý, správce webových stránek

graf_1.jpg