Zásady hospodaření SDČR

SDČR a jeho pobočné spolky hospodaří samostatně dle vlastního rozpočtu. Jsou povinny hospodařit s péčí řádného hospodáře. Za případnou ztrátu nižší organizační složky vyšší organizační složka neručí a naopak.

SDČR a jeho pobočné spolky mohou vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost. Zisk z vedlejší hospodářské činnosti lze použít pouze pro realizaci účelu SDČR, nebo na úhradu nákladů na správu.

Nemá-li organizační jednotka SDČR právní osobnost, tak hospodaří se souhlasem nadřízené složky v rámci jejího rozpočtu a na její odpovědnost.

Pobočný spolek (organizační složka) je povinna poskytnout informace nadřízené složce.

Členské příspěvky se vybírají na úrovni základních organizací SDČR a přerozdělují se takto:

 1. a)      Organizační složka, která příspěvek vybere, si ponechá částku ve výši 60%
 2. b)      Částka ve výši 40% vybraných příspěvků se odvede na účet SDČR
 3. c)      Pro Krajské rady SDČR a Městský výbor SDČR Praha je určena polovina této částky

Možnosti použití finančních prostředků SDČR, z.s.

 1. Hospodářské výdaje
 2. a)      příspěvky organizačním složkám
 3. b)      kancelářské potřeby, poštovné, telefonní hovory, internet, nájemné a případné jiné režijní náklady
 4. c)      cestovné a nocležné
 5. d)      náklady odborných komisí
 6. e)      jednorázový věcný dar nebo finanční odměna do výše 10000 Kč.
 1. Slavnostní příležitosti a schůze
 1. a)      pronájem sálu
 2. b)      občerstvení až do výše 200 Kč na člena
 3. c)      občerstvení až do výše 70 Kč při schůzích Ústřední a Výkonné rady SDČR
 4. d)      organizuje-li se školení, kulturní a sportovní akce, hradí se doprava a ubytování v plném rozsahu
 1. Pravidla k čerpání finančních prostředků

Výdaje do 150 000 Kč schvaluje předseda, nebo předsedou pověřený místopředseda. Výdaje do 500 000 Kč schvaluje Výkonná rada, výdaje nad 500 000 schvaluje Ústřední rada.

 1. Čerpání dotací a grantů,

které obdrží SDČR podléhá podmínkám uvedeným ve smluvním vztahu s poskytovatelem této dotace. Podmínkou pro čerpání finančního příspěvku z této dotace je vedení řádné a oddělené evidence.

Tyto Zásady hospodaření schválil 9. sjezd SDČR dne 5. 11. 2014 v Praze.

ABY ČLOVĚK DŮSTOJNĚ ŽIL A NEBYL SÁM.