Den Česko – Slovenské vzájemnosti

Svaz důchodců České republiky spolu s Jednotou důchodců na Slovensku, inicioval vznik „DNE  ČESKO – SLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI“ a to k centeniu vzniku Československa, které příští rok oslavíme. Oslovil za tímto účelem nejvyšší ústavní činitele obou zemí (viz příloha). Za českou stranu návrh podepsal předseda Svazu důchodců České republiky, pan ing. Pospíšil, za slovenskou stranu předseda JDS kraje Žilina, pan dr. Kolian a předseda JSD kraje Košice, pan Matúško.

Jako první na tuto výzvu zareagoval ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky, pan Miroslav Lajčák. Jeho odpověď předsedovi SDČR zveřejňujeme.

2017_03_22 Reakce MZ SR na DEN ČS VZÁJEMNOSTi

 

2017_02_11 PLATÍ Dopis ústavním činitelům

 

Pohybové aktivity členů místní organizace Svazu důchodců ČR v Mikulově

Najít náplň činnosti pro 350 členů různých zájmů je docela oříšek. Takže rozšiřujeme možnosti i pro pohybově zdatné. Již několik let každý týden cvičíme, zúčastňujeme se sportovních soutěží,chodíme na vycházky, každoročně  jezdíme na Tábor na stará kolena. V posledních dvou letech jsme „ se vrhli“ na country tance, protože tam není zcela nutná účast smíšených párů ( co si budeme líčit – muži se zapojují obtížněji, před tím v „Tanečních pro starší a odvážné“, kdy jsme se učili moderní tance,  právě tento problém vyvstal ). Jak nastanou chladné měsíce roku , schází se pod vedením manželů Průdkových z Hustopečí každé pondělí kolem dvou desítek nadšenců na „ tančírně“. Svůj nacvičený repertoár pak nám předvádějí např. na výročních členských schůzích nebo na předvánočních posezeních. Fotografie jsou z VČS 9. 3. tohoto roku. Je třeba ještě podotknout, že kromě pohybu jsou tyto tance náročné na zapamatování různých figur. Pan Průdek byl původně naším lektorem tří běhů „ Tréninku paměti“ a oba manželé vedou již mnoho let „Tábor na stará kolena“.
V loňském roce jsme zkusili týdenní pobyt u moře spojený s cvičením jógy. Pro velký úspěch se bude letos opakovat, pro změnu v Chorvatsku místo v Itálii.

DEN ČESKO-SLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI

TISKOVÁ ZPRÁVA

DEN ČESKO-SLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI

Zavedení Dne česko-slovenské vzájemnosti do kalendáře od příštího roku, kdy si připomeneme sté výročí založení Československé republiky, dnes dopisem nejvyšším představitelům ČR a SR iniciovali společně zástupci organizací důchodců obou zemí.

Za Svaz důchodů České republiky jeho předseda, ing. Oldřich Pospíšil a za Jednotu důchodců na Slovensku dr. Michal Kotian, předseda krajské organizace Žilina a Ján Matúško, předseda krajské organizace Košice.

Právě důchodci jsou nositelé dědictví nejsilnějších vazeb mezi lidmi obou národů a na české i slovenské straně usilují, aby na trvalá přátelství vznikající při společné práci, službě v armádě nebo turistice dokázaly navázat i mladší generace.

Všestrannému poznávání a odstraňování bariér, které se po rozdělení republiky objevily, je určen i projekt Česko-Slovenské turistiády, na němž již několik let obě organizace s podporou státních orgánů pracují. Na základě originální mobilní aplikace má turistiáda soutěživou formou přispět k většímu vzájemnému poznávání, zvýšení cestovního ruchu, ale i zlepšení zdravotního stavu celé populace.

Den česko-slovenské vzájemnosti má být i začátkem tohoto projektu a příležitostí k široké škále neformálních akcí v obou zemích.

Pevně věříme, že zákonodárci obou zemí tento návrh podpoří a že od roku 2018 tímto aktem dojde k posílení a podpoře vzájemnosti našich národů, ke vzniku nové tradice ve vzájemných vztazích.

2017_02_11 WEB Dopis ústavním činitelům
PŘÍLOHA WEB Memorandum

Hledáme nové dobrovolné členky

Rekreační komise SDČR, z.s.

hledá nové dobrovolné členky do svého kolektivu. Jedná se o dvě odpoledne v týdnu. Zájemkyně o tuto práci se přihlásí u předsedkyně komise pí. Pospíšilové na tel. 721 439 763, která podá podrobné informace a vysvětlení.

Soňa Pospíšilová, předsedkyně rekreační komise SDČR

Příprava společnosti na demografické změny

brno_international_exterior3. a 4.října 2016 se konala v brněnském hotelu Internacionál mezinárodní konference , jejíž náplň byla dána již  názvem –„Příprava společnosti na demografické změny“. Že nás mnohé čekají, že se jim nevyhneme,  je jasné. Hovoří se o nich již delší dobu, v poslední době diskusních příspěvků na toto téma přibývá. Ve většině případů jde o to posílit přípravy na stárnutí populace ve všech aspektech, které s tímto demografickým přerodem souvisejí. A je jich mnoho. Hovoří se o nich jednotlivě, většinou ne v jejich celistvosti, je tomu tak snad i  na nejvyšších  úrovních. Tato konference, na kterou byli pozváni ti, kteří o tom něco vědí a nad věcmi přemýšlejí, měla tento problém napravit a zjistit, jak se na řešení problému připravují v různých částech našeho státu, jak to dělají  jinde v Evropě,  šlo i o to si poslechnout,  jak se na problém dívá vláda, ministerstva /práce a sociálních věcí, pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu/, ale i odbory, gerontologové, zastupitelé ve městech a krajích, jak plánují zajištění prožití přibývajícího volného času starší generace pracovníci pobytových služeb, cestovních kanceláří. Ne posledním úkolem bylo, jak řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marxová na její  úvod : „Chceme touto cestou symbolicky poděkovat seniorům , kteří  bezplatně věnují svůj volný čas obecně prospěšným činnostem, vedou seniorské, mezigenerační nebo zájmové orga-  nizace,  podporují aktivity nebo sami jako dobrovolníci ve svém volném čase působí.“  Projednávaná tematika byla rozdělena do čtyř okruhů, v zásadních projevech v nich vystoupilo 23 našich i zahraničních účastníků.

První den byl věnován zamýšlení se v prvním tématu nad příčinami a důsledky demografických změn, zásadní příspěvky měli Vladimír Špidla z Úřadu vlády ČR a Josef Středula z ČMKOS, zaujaly i příspěvky Tomáše Kučery z Univerzity Karlovy, Jiřího Horeckého z Evropské asociace ředitelů pobytových služeb pro seniory, Zdeňka Kalvacha z ústavu Život 90. Své zkušenosti z  vlastních zemí sdělili Božidar Voljč a Vitalija Wittlich z UNECE. Pokračováním, logickým k tomuto tématu,bylo zamýšlení v tématu dalším,   – jak se  změny v demografii promítnou do veřejných politik. Od Ivana Duškova z Institutu plánování a rozvoje hl. m .Prahy jsme se dověděli, že tady již začali – postupně provádějí změny v městské legislativě,na stejné téma hovořili odborníci z Osla, Rakouska i pracovník Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE v Praze Petr Wija.

Zaujal i druhý den, z názvů jeho částí bylo cítit spíše praktické zaměření, sdělování si zkušeností.  V prvním okruhu se hovořilo o chudobě ve stáří, přednášející se zamýšleli nad tím, jak jí předcházet. Zazněly příspěvky sociologické i statistické – podrobně k tematice pohovořili Radka Dudová ze Sociologického ústavu a Dalibor Holý z Českého statistického úřadu. Množství  tabulek  k tématu doplnil předseda Rady seniorů Zdeněk  Pernes, své zkušenosti  k  tomuto tématu sdělil Prof. Martin Potůček z Univerzity Karlovy.                                                                              Druhou, s velkou pozorností sledovanou tématikou, byla ta s názvem  Aktivní život ve stáří. Zaujaly zejména  příspěvky  , které se pochlubily bohatou činností, ty, u nichž probíhají desítky projektů nejen pro seniory, ale i v rovině  mezigenerační. Tak je tomu na příklad v Plzni /Občanské sdružení TOTEM/, kde realizují 4 linie činnosti – dobrovolnické programy, seniorské vzdělávací, sociální, kulturní aktivity,  programy pro veřejnost a mentoringové programy pro podporu rodiny. Již 4 roky v zrekonstruova- ném prostoru centra se snaží, s pomocí mnoha dobrovolníků, vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, orientovat  klienty v současném světě,  udržovat a rozvíjet fyzické síly…. výčet by trval dlouho, na jejich letácích  dává celé sloupce . S velkým zápalem o tom vyprávěla ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra Vlasta  Faiferlíková, důchodci, ale nejen oni, důchodcům, kteří mají možnost se akcí zúčastnit, možnosti, které mají, závidí.

O svých dlouholetých zkušenostech z práce v občanském sdružení  pohovořil s velkým zápalem Jan Lorman, ředitel  ústavu Život 90, působící v minulosti v mnoha uměleckých oblastech, s nimiž se roz-hodl skončit a věnovat se působení pro seniory, organizování jejich možností. Stejně zaujatě hovořil Roman Sýkora z kraje Vysočina, dověděli jsme se,  od Angeliky Rosenberg – Spitzy, jak je podobná činnost organizována při Městské správě Vídeň.

Probraná tematika byla široká, po každém tématu k řečenému zaujímali svá stanoviska posluchači     – i mezi nimi bylo cítit zaujetí, předsedající vždy vyjádřili svůj  postoj, vysvětlili, doporučili, i takovým- to způsobem se předávaly zkušenosti. Možnost podrobnějšího seznámení se s jednotlivými příspěvky slíbili pořadatelé /MPSV ČR/umožnit jejich zveřejněním. Určitě by to stálo zato, stejně jako vytvoření sborníku, mnohé lze však najít na internetu pod jmény přednášejících.

Rada vlády ČR na konferenci předala čtyřem jednotlivcům /Prof. Zdeněk Kalvach, Alois Štípek ze Kdyně, Jindra Delongová a Jan Durďák/ ocenění rady vlády za práci mezi seniory, mezi kolektivy  zde bylo i určeno pořadí   – na prvním místě s 850 členy Sdružení z Rožnova pod Radhoštěm, druhý se umístil – jeho činnost byla krátce popisována v předešlém – plzeňský TOTEM, o místo bronzové se dělily Městská rada seniorů z Prachatic a Klub Aktiv z Českých Budějovic s 365 členy.                                                      Na slavnostním večeru, pořádaném ve Velkém sále Kanceláře veřejné ochránkyně práv, byli oceněni 3 jednotlivci a 3 kolektivy za práci, zvláštní cena byla udělena za dlouholetou práci předsedovi Rady seniorů Zdeňku Pernesovi.

Předaných zkušeností byla hromada, setkání stálo zato, MPSV ČR je možné za zprostředkování poděkovat,vždyť se setkali lidé, kteří nemyslí jen na sebe, ale vědí, že mohou pomoci mnoha, třeba neznámým lidem. A takoví jsou potřeba. Takových setkání víc.

PaedDr.Jan Žáček, 1.místopředseda MěV
SDČR Brno – město

Krajská rada Svazu důchodců ČR, o.s. Středočeského kraje

272 01  Kladno, Mostecká 3229   

e-mail: nemcova.sdcr@seznam.cz        www.sdcr-stc.estranky.cz

         Jménem Krajské rady  Svazu důchodců České republiky, p.s. Středočeského kraje, děkuji všem účastníkům  fotosoutěže na téma „Růže, symbol přátelství očima seniorů“. Opět jsme obdrželi spoustu krásných fotografií, které by si všechny zasloužily zveřejnění i na našem webu. Omluvte nás, bohužel to z kapacitních důvodů webu nejde tak, jak jsme to při vyhlašování prvních fotosoutěží původně plánovali.

             Vítězné fotografie:

  1. místo Marcela Zouharová, Praha „Přátelství ani růži mráz nespálí“
  2. místo Hana Šenfeldová, Kyšice „Lidická růže přátelství a míru“
  3. místo Milena Sobolová, Kaplice „V odkvetlé růži je i její začátek“

             Protože se ze zaslaných fotografií za dohledu odborné poroty opravdu těžko vybíraly k ocenění jen tři nejlepší, dovoluji si zde vyjmenovat i další autory a autorky, jejichž fotografie zasluhují naše uznání:

Pavel Hanžl, Ing. Hana Pokorná, Stanislav Vojíř, Věra Boštičková, Ludmila Caránková, Václav Dědek, Hana Krupičková, Tereza Polanková, Květoslava Baláková, Václava Sladovníková.

Fotografie jsou uvedeny na webu ve fotogalerii. Také je přidáme k putovní

Výstavě „Život v přírodě očima seniorů“, která bude instalována od 1.června do 31.srpna 2017 v Národopisném muzeu v Třebízi u Slaného.

            O dalších výstavách v různých místech republiky jednáme, a zejména Vaše nabídky, odkazy nebo poznámky k fotosoutěži moc ráda uvítám.

            Nakonec mi dovolte, abych opětovně poděkovala účastníkům fotosoutěže, odborné porotě a sponzorům i spolupracovníkům. Je to pro mě vždy krásná, i když organizačně velmi náročná práce stihnout nejen vyhlašované termíny, ale hlavně zodpovědně vybrat opravdu ty nejlepší fotografie. Mám skutečně radost, že se naše fotosoutěže, které vyhlašujeme již  od r. 2013, líbí a že za podpory a záštity hejtmana Středočeského kraje p. Ing. Petery můžeme z fotografií instalovat i putovní výstavy v různých místech České republiky. Během uplynulých let to byly většinou dvouměsíční výstavy ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně, v Památníku Lidice, v hotelu Centro**** v Hustopečích u Brna, v městském divadle v Novém Boru spolu s krásnými výrobky našich kroužků šikovných rukou, dále v Památníku Ležáky a v prostorách Městského úřadu Buštěhrad v buštěhradském zámku.

Příspěvky k právě skončené fotosoutěži můžete opět posílat na adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz, uveřejníme je i na web stránce v rubrice Ohlasy na fotosoutěž.

Doufám, že ještě v r. 2016 nebo spíš v r. 2017 vymyslíme nějaký další  zajímavý námět, který se bude důchodcům-fotoamatérům opět líbit a budou nám fotky v hojné míře zase posílat. Určitě se o tom na našich web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz v příštích měsících dočtete.

 Hana Němcová,  předsedkyně KR SDČR Stč. kraje

image001 image003 image005

ABY ČLOVĚK DŮSTOJNĚ ŽIL A NEBYL SÁM.